Børn 0 - 6 år

Herunder er en række tilbud, som er målrettet børn i alderen 0 - 6 år. Klik på overskrifterne for mere uddybende beskrivelse.

 • Børn med handicap

  Kontakt evt. en af småbørnskonsulenterne Helle Gram eller Lene Virenfeldt

  Tværfagligt samarbejde omkring børn med handicap 0-6 år

  Præmatur samarbejdsaftale

  Sundhedsplejen

  Familie og Handicap

 • De Åbne Rådgivninger - bl.a. Tidlig Hjælp

  De Åbne Rådgivninger

 • Digitale børn

  Digitalt - Det er for børn

 • Flersprogsvejledning

  Ved flersprogede børn forstås "børn, der har andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk”

  Baggrund: Det er besluttet, at alle 3 årige skal sprogvurderes, herunder de flersprogede. Vurderingen foretages af institutionspersonalet med ”Sprogvurdering 3 – 6”.
  Formål: At børn med flere sprog som udgangspunkt modtager samme indsats som alle andre børn og at vi reagerer på det enkelte barns sproglige udfordringer uanset årsag. At viden om og ansvar for det enkelte barns udfordringer forankres i institutionen.

  Det betyder nye roller i den opgave vi skal løse sammen. Sprogvejlederne ved TCBU ser frem til at skabe en ny og meningsfuld praksis sammen med institutionerne.

  Oversigt over sprogindsatser ved sprogvejleder:

  Den sprogvejleder, der er tilknyttet institutionen, kan kontaktes via mail eller telefon i forhold til nedenstående opgaver.

  Sprogvejlederen kan:

  • tilbyde generel vejledning/sparring inden for flersprogsområdet. (I dagligdagen i institutionen, konsultationer, forældremøder, personalemøder m.m.)
  • vejlede og supportere ved spørgsmål vedr. gennemførelse af ”Sprogvurdering 3-6”.
  • vejlede ved udarbejdelse/kvalificering af sprogpædagogisk handleplan i samarbejde med institutionen primært ved særlig indsats.
  • deltage i forældresamtaler, primært ved særlig indsats.
  • indgå i tidlig indsats i vuggestue, i dagpleje og i hjemmet for at styrke flersprogede børns sproglige udvikling.
  • styrke fokus på forældreinddragelse i institutionen.
  • medvirke til styrkelse af det generelle sprogmiljø i institutionen.
  • indgå i sprogforløb med fælles refleksion: Der samarbejdes skulder ved skulder for at styrke det enkelte barns sprogtilegnelse i samspil med de øvrige børn.
  • indsatsen afstemmes efter institutionens ønsker og behov og sprogvejlederens tid til opgaveløsningerne.

   

  Opfølgning på sprogvurderinger af 3 årige, der falder ud til særlig eller fokuseret indsats, påhviler som udgangspunkt institutionen, men her kan sprogvejlederen naturligvis også konsulteres. Evt. ny screening med ”Sprogvurdering 3 – 6” kan anbefales efter et halvt år.

  Ved en bestående bekymring kontaktes sprogvejlederen i forhold til en drøftelse af evt. yderligere indsats ved TCBU.

  Når institutionerne modtager nye flersprogede børn, som er ældre end 3 år og seks måneder, undersøger institutionen, om der foreligger en sprogvurdering. Hvis det ikke er tilfældet kontaktes sprogvejlederen, så der kan træffes aftale om, hvem der mest hensigtsmæssigt foretager en vurdering.

  Opgaver der herudover varetages af sprogvejlederne:

  Opfølgning på tidligere vurderinger:
  Sprogvejlederne følger op på tidligere vurderinger foretaget med ”Vis Hvad Du Kan”. Der kan forventes en vis forskel i kategoriseringen ved anvendelsen af ”Sprogvurdering 3 – 6”. Sprogvejlederne varetager derfor opfølgningen på de flersprogede børn, der er faldet ud til særlig og fokuseret indsats. Er der behov for fornyet screening, anvendes nu ”Sprogvurdering 3-6”

  Skolestartsvurderinger:
  Sprogvejlederne foretager stadig skolestartsvurderingerne.
  Hvis der skal screenes, foretages denne nu med ”Sprogvurdering 3 – 6”. Data på skolestartere er stadig lige vigtig i forhold til spredningsstrategi og ressourcetildeling på skolerne, lige som der fortsat skal være en overlevering af vurderingerne til modtagende skole.
  Det betyder, at sprogvejleder og institution skal skabe overblik over skolestartere i hver institution.

  Sprogpakken
  Sprogvejlederne har funktion som nøglepersoner i forhold til implementering af Sprogpakken i Dagtilbud. I praksis betyder det afholdelse af netværksmøder og evt. temamøder for de sprogansvarlige i daginstitutionerne.

  Oversigt over sprogindsatser ved sprogvejleder

 • Indstilling til faglig vurdering

  Hvis der er behov for specifik viden om barnet, udover daginstitutionens egen viden, har Tværfagligt Center for Børn og Unge mulighed for at udarbejde en faglig vurdering/PPV.

  Indstilling til en faglig vurdering/PPV

  En PPV er en pædagogisk-psykologisk vurdering

  Hvis der er behov for specifik viden om barnet - udover daginstitutionens egen viden for at udarbejde en faglig vurdering/PPV.

  Den faglige vurdering kan udarbejdes af én eller flere af faggrupperne i Tværfagligt Center for Børn og Unge, afhængig af behovet.

  Det er en forudsætning for en PPV, at sagen forinden har været drøftet på en konsultation.

  For kommunale daginstitutioner findes Indstillingsskema til en PPV i SBSYS som kladdeskabelon under BU Daginstitutioner.

  For privatinstitutioner hentes Indstillingsblanketten her

 • Inklusionspakker

  Tværfagligt Center for Børn og Unge tilbyder forskellige inklusionspakker til dagtilbud. De er udviklet på baggrund af ønsker fra samarbejdspatnere.

  Læs meget mere om Inklusionspakkerne her

 • Konsultation

  ...er daginstitutionens møde. I et struktureret samtaleforløb, hvor Tværfagligt Center som udgangspunkt ikke møder barnet, afdækkes muligheder for at skabe forandringer.

  Konsultationen anvendes til at drøfte den pædagogiske praksis og inspirere til at anskue problemstillingen på ny og sammen udvikle tiltag til praksis. Konsultationen skal betragtes som et læringsrum, hvor lokal viden mødes med ekstern viden.

  Det er muligt at drøfte en bekymring uden forældrenes deltagelse og samtykke; jf. Servicelovens § 49a., hvis udvekslingen af oplysninger anses for nødvendig som led i det tidlige og forebyggende arbejde om udsatte børn og unge. Dette kan ske én gang. En sag kan også drøftes anonymt.

  Hvem deltager?

  • Som udgangspunkt deltager forældrene i konsultationen. Hvis forældrene ikke ønsker at deltage, kan forældrenes samtykke til at drøfte bekymringen indhentes, og efterfølgende orienterer skolen forældrene om resultatet af drøftelsen.
  • Repræsentant fra daginstitutionens ledelse og relevante pædagoger/medhjælpere deltager altid sammen med mindst én medarbejder fra Tværfagligt Center.
  • Tale-høre konsulent deltager, med mindre det aftales, at det er unødvendigt, og erstattes af andre fagpersoner.
  • Øvrige fagpersoner deltager ad hoc i mødet, hvis daginstitutionens ledelsesrepræsentant – i samråd med tale-hørekonsulenten – vurderer, at det er nødvendigt.


  Ad hoc deltagere kan være: psykologisk rådgiver, småbørnskonsulent, pædagogisk vejleder, sprogvejleder, socialfaglig rådgiver, fys/ergoterapeut eller sundhedsplejerske.

  Daginsitutionens ledelsesrepræsentant

  • Er mødeleder og vurderer forud for mødet hvilke fagpersoner, der er relevante i forhold til problemstillingen.
  • Sikrer, at relevante aktører modtager dagsorden senest 14 dage før mødets afholdelse. For at sikre tilstrækkelig kvalitet i møderne er det et krav, at "beskrivelse og evaluering af daginstitutionens egne indsatser" er vedlagt dagsordenen.
  • Sikrer, at der tages referat fra møderne, og at dette journaliseres.


  Dagsorden for den faste konsultation og bilag findes som skabeloner i SBSYS (under BU Daginstitutioner).

  Privatinstitutioner skal udfylde blanketten fra siden her

 • Motorisk træning

  Fys/ergoterapeuterne henviser til sansemotorisk træning efter Servicelovens § 11.7 og vedligholdelsestræning efter Servicelovens § 86.2  efter forudgående konsultation.

  Sansemotorisk træning 

  Træningen kan bevilges op til ½ år med henblik på et varigt løft i funktionsniveau, så barnet efterfølgende kan understøttes i det daglige miljø.

  Kriterierne for optagelse på tilbuddet er, at der er tale om væsentlige motoriske vanskeligheder, der ikke kan afhjælpes i det daglige miljø, samt at barnet skal have udbytte af trænings tilbuddet.

  Vedligeholdelsestræning 

  Træningen kan bevilges til børn og unge, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har behov for træning til at vedligeholde færdigheder. 

  Forudsætninger for at modtage et trænings tilbud er, at barnet er motiveret for at deltage og det fagligt vurderes, at barnet vil profitere af tilbuddet. 

  Gruppen kan opdeles i to kategorier:

  • Børn uden diagnose, som  er i målgruppen via faglig vurdering
  • Børn som opfylder diagnosekriterierne for vederlagsfri fysioterapi, men som ikke opfylder sundhedsstyrelsens yderligere kriterier for at modtage denne ydelse. 
 • Pædagogiske vejledere

  De pædagogiske vejledere arbejder et antal timer om ugen i daginstitutionen i forhold til en gruppe af børn eller et enkelt barn. 

  De pædagogiske vejledere arbejder med følgende opgaver:

  • Observation
  • Direkte indsatser i daginstitutionen på en stue ift. en gruppe eller et enkelt barn
  • Udvikling af det pædagogiske miljø i samarbejde med pædagogerne på stuen
  • Vejleder og rådgiver til det pædagogiske personale og forældre om udvikling, samspil, adfærd, stimulering og leg, træning af færdigheder og kommunikation
  • Formidler ny viden og materiale
  • Træning individuelt eller i en gruppe
  • Strukturerer miljøet med henblik på optimale vilkår for social læring for barnet i gruppen
  • Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med daginstitution og forældre
  • Udarbejdelse af udviklingsbeskrivelse og statusrapport
 • Psykologisk rådgivning

  Psykologiske rådgivere arbejder primært konsultativt med at støtte de voksne omkring barnets udvikling, indlæring og trivsel.

  Psykologiske rådgivere foretager:

  • Råd og vejledning til forældre og pædagoger

  • Supervision til professionelle

  • Pædagogisk-psykologiske vurderinger

  • Psykologiske udredninger og formidling af disse til relevante parter

  • Vurdering af behov for specialpædagogiske foranstaltninger

  • Årlig revurdering for børn i specialpædagogiske tilbud

  • Henvisning til videre udredning indenfor sundhedssystemet

  • Åben rådgivning til børn og unge og forældre

 • Sansemotorik

  Fys/ergoterapeuter hjælper børn med sansemotoriske udfordringer eller fysiske handicap.

  Vi varetager opgaver i forhold til børn i førskolealderen, primært 0 - 3 årige, deres familier og personale på børneområdet.

  Vi er ansat med henblik på at give råd og vejledning og yde en sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

  Fys/ergoterapeuternes opgaver:

  • Konsultation til forældre, sundhedsplejen, dagplejere og pædagoger.
  • Observere og afdække barnets sansemotoriske udvikling.
  • Vejlede og rådgive i aktiviteter og stimulering, der fremmer børns trivsel og udvikling.
  • Medvirke ved udredning af problemstillinger, vurdere ressourcer og behov i samarbejde med forældre og relevante samarbejdspartnere.


  Åben konsultation

  Forældre kan ved bekymring i forhold til motorisk udvikling selv henvende sig og træffe aftale om en konsultation i Vestbygården


  Pjecer

  Børn med bløde led 0-2 år
  Børn med blødeled 2 år

   

 • Småbørnskonsulent

  Har I behov for en kort sparring for at komme videre i arbejdet omkring et barn eller en børnegruppe?
  Så kan I bestille en småbørnskonsulent uden forudgående visitation.

  Småbørnskonsulenten kontaktes direkte via opkald/mail. Se hvem du skal kontakte nederst på denne side

  Det er et tilbud om hurtig hjælp til daginstitutionen, dagplejen eller forældre til småbørn, der endnu ikke har et dagtilbud.

  Dialogen kan enten ske pr. telefon, eller ved at småbørnskonsulenten besøger jer. Der er tale om et kort forløb.

  Hvad kan der sættes fokus på?

  • Inspiration til personalets næste iagttagelse

  • Råd, vejledning og faglig sparring i et kort forløb

  • Anvisning af pædagogiske redskaber, aftale om afprøvning og evt. opfølgning efter fx 4 uger

  • Redskaber til et styrket forældresamarbejde

  • Vejledning i forhold til gennemførelse af pædagogiske udviklingsbeskrivelser

  • Drøftelse af øvrige relevante tilbud. Fx konsultativt møde, en pædagogisk udredning, inklusionspakker, Tidlig Hjælp, småbørnskonsulent for børn med handicap etc.


  Vær opmærksom på, at hvis småbørnskonsulentens råd og vejledning vedrører et enkeltbarn, kræves forældrenes samtykke. Det er daginstitutionens ansvar at indhente dette samtykke og journalisere det på Barnets Sag.

  Samtykkeerklæringen findes som skabelon i SBSYS under BU Daginstitutioner/forældre kan udfylde blanketten direkte her

 • Tale-hørevanskeligheder

  Tale-hørekonsulenter arbejder med børn, der har sproglige vanskeligheder eller forsinkelser i den sproglige udvikling i samarbejde med deres nærmeste voksne, d.v.s. forældre, lærere og pædagoger

  Tale- hørekonsulentens opgaver:

  • Konsultativ indsats, sekundært med udredning og specialpædagogisk indsats.

  • Supervision til professionelle

  • Pædagogisk-psykologiske vurderinger
  • Undervisningsforløb til børn eller voksne, individuelt eller i grupper, lokalt eller centralt
  • Henvisning til og varetagelse af interne tilbud: Stammen, høretab, sprog, oralmotorisk tilbud
  • Henvisning til videre udredning indenfor sundhedssystemet
 • Til Sundhedsplejen og privat institutioner

  Blanketter til brug ved samarbejde med Tværfagligt Center for Børn og Unge

 • Visitation - Solen, minigrupper og dobbelt dagpleje
  • Visitationsudvalget vurderer, hvem der skal tilbydes en plads i Solen, minigruppe eller dobbeltdagplejeplads. Dette sker f.eks. på grundlag af henvisningsskemaet, eventuelle lægepapirer samt individuelle og faglige vurderinger. De faglige vurderinger udarbejdes af medarbejdere i Tværfagligt Center for Børn og Unge. Visitation til Solen, minigruppe og dobbeltdagpleje foregår 3 gange årligt; april, juni og november.

   Mødet i marts 2020

   Dato

   Sidste frist

   Tirsdag den 17. marts – kl. 12.00

   Formøde

   Torsdag den 19. marts

   Visitation

   Tirsdag den 31. marts

    

   Mødet i maj 2020

   Dato

   Sidste frist

   Torsdag den 7. maj – kl. 12.00

   Formøde

   Mandag den 11. maj

   Visitation

   Tirsdag den 26. maj

   Kommunale institutioner udfylder SBSYS kladdeskabelonen: Henvisning til specialtilbud 0-6 år, som findes under BU Daginstitutioner og BU Dagplejen

   Som privat eller selvejende institution henter du blanketten her

 • Visitation - støtte til enkeltbørn

  Daginstitutionen har et ansvar for at skabe trivsel og læring for alle børn. Institutionens pædagoger bør inddrages i udviklingen af den pædagogiske praksis, og de har mulighed for at gøre brug af personalet i Tværfagligt Center for Børn og Unge. Dette kan bl.a. ske på én af de faste konsultationer, "bestil en småbørnskonsulent" eller en inklusionspakke.

  Hvis tiltagene ikke giver den ønskede udvikling kan daginstitutionslederen søge støtte til enkeltbarn. Støtten gives enten i form af en pædagogisk vejleder eller i særlige tilfælde som en midlertidig opnormering af daginstitutionens eget personale.

  Forudsætningen for at ansøge om støtte er, at en småbørnskonsulent har lavet en pædagogisk vurdering. Kontakt en af småbørnskonsulenterne herunder

  Ansøgninger om støtte behandles på visitationsmøder 5 gange om året.

  Mødet i april 2020

  Dato

  Sidste frist

  Fredag den 27. marts – kl. 12.00

  Formøde

  Tirsdag den 14. april

  Visitation

  Torsdag den 16. april

   

  Mødet i juni 2020

  Dato

  Sidste frist

  Tirsdag den 9. juni – kl. 12.00

  Formøde

  Tirsdag den 16. juni

  Visitation

  Torsdag den 18. juni

  Hvem gør hvad i forbindelse med at der søges støtte til enkeltbarn

  Kriterier for støtte til enkeltbørn

  Kommunale institutioner udfylder SBSYS kladdeskabelonerne: Ansøgning om støtte til enkeltbørn og Forlængelse af støtte til enkeltbørn
  Som findes under BU Daginstitutioner og BU Dagplejen

  Privat institutioner skal benytte blanketterne på denne side under Støtte til enkltbørn

 • Åben Dør ved socialfaglig rådgiver

  En mere uformel ramme end fx konsultationen. Det er en mulighed for kort sparring på medarbejdernes egne udfordringer. Konkrete børn kan naturligvis drøftes anonymt.

  Hvornår bruges Åben Dør konsultation?

  • Personalet er usikre på, om et barns adfærd er bekymrende.

  • Personalet mangler inspiration til at komme videre med en problemstilling.

  • Personalet mangler viden om love, regler og praksis på det sociale område.

  • Et barn har meget fravær fra institutionen.

  • Det er svært at få etableret en god dialog med forældrene.

  Læs mere om sociafaglige rådgivere