Børn 0 - 6 år

Herunder er en række tilbud, som er målrettet børn i alderen 0 - 6 år. Klik på overskrifterne for mere uddybende beskrivelse.

 • Inklusionspakker

  Tværfagligt Center for Børn og Unge tilbyder forskellige inklusionspakker til dagtilbud. De er udviklet på baggrund af ønsker fra samarbejdspatnere.

  Læs meget mere om Inklusionspakkerne her

 • Småbørnskonsulent

  Har I behov for en kort sparring for at komme videre i arbejdet omkring et barn eller en børnegruppe?
  Så kan I bestille en småbørnskonsulent uden forudgående visitation.

  Småbørnskonsulenten kontaktes direkte via opkald/mail. Se hvem du skal kontakte nederst på denne side

  Det er et tilbud om hurtig hjælp til daginstitutionen, dagplejen eller forældre til småbørn, der endnu ikke har et dagtilbud.

  Dialogen kan enten ske pr. telefon, eller ved at småbørnskonsulenten besøger jer. Der er tale om et kort forløb.

  Hvad kan der sættes fokus på?

  • Inspiration til personalets næste iagttagelse

  • Råd, vejledning og faglig sparring i et kort forløb

  • Anvisning af pædagogiske redskaber, aftale om afprøvning og evt. opfølgning efter fx 4 uger

  • Redskaber til et styrket forældresamarbejde

  • Vejledning i forhold til gennemførelse af pædagogiske udviklingsbeskrivelser

  • Drøftelse af øvrige relevante tilbud. Fx konsultativt møde, en pædagogisk udredning, inklusionspakker, Tidlig Hjælp, småbørnskonsulent for børn med handicap etc.


  Vær opmærksom på, at hvis småbørnskonsulentens råd og vejledning vedrører et enkeltbarn, kræves forældrenes samtykke. Det er daginstitutionens ansvar at indhente dette samtykke og journalisere det på Barnets Sag.

  Samtykkeerklæringen findes som skabelon i SBSYS under BU Daginstitutioner/kan udfyldes af forældrene direkte herfra 

 • Pædagogiske vejledere

  De pædagogiske vejledere arbejder et antal timer om ugen i daginstitutionen i forhold til en gruppe af børn eller et enkelt barn. 

  De pædagogiske vejledere arbejder med følgende opgaver:

  • Observation
  • Direkte indsatser i daginstitutionen på en stue ift. en gruppe eller et enkelt barn
  • Udvikling af det pædagogiske miljø i samarbejde med pædagogerne på stuen
  • Vejleder og rådgiver til det pædagogiske personale og forældre om udvikling, samspil, adfærd, stimulering og leg, træning af færdigheder og kommunikation
  • Formidler ny viden og materiale
  • Træning individuelt eller i en gruppe
  • Strukturerer miljøet med henblik på optimale vilkår for social læring for barnet i gruppen
  • Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med daginstitution og forældre
  • Udarbejdelse af udviklingsbeskrivelse og statusrapport
 • Åben Dør ved socialfaglig rådgiver

  En mere uformel ramme end fx konsultationen. Det er en mulighed for kort sparring på medarbejdernes egne udfordringer. Konkrete børn kan naturligvis drøftes anonymt.

  Hvornår bruges Åben Dør konsultation?

  • Personalet er usikre på, om et barns adfærd er bekymrende.

  • Personalet mangler inspiration til at komme videre med en problemstilling.

  • Personalet mangler viden om love, regler og praksis på det sociale område.

  • Et barn har meget fravær fra institutionen.

  • Det er svært at få etableret en god dialog med forældrene.

  Læs mere om sociafaglige rådgivere

 • Konsultation

  ...er daginstitutionens møde. I et struktureret samtaleforløb, hvor Tværfagligt Center som udgangspunkt ikke møder barnet, afdækkes muligheder for at skabe forandringer.

  Konsultationen anvendes til at drøfte den pædagogiske praksis og inspirere til at anskue problemstillingen på ny og sammen udvikle tiltag til praksis. Konsultationen skal betragtes som et læringsrum, hvor lokal viden mødes med ekstern viden.

  Det er muligt at drøfte en bekymring uden forældrenes deltagelse og samtykke; jf. Servicelovens § 49a., hvis udvekslingen af oplysninger anses for nødvendig som led i det tidlige og forebyggende arbejde om udsatte børn og unge. Dette kan ske én gang. En sag kan også drøftes anonymt.

  Hvem deltager?

  • Som udgangspunkt deltager forældrene i konsultationen. Hvis forældrene ikke ønsker at deltage, kan forældrenes samtykke til at drøfte bekymringen indhentes, og efterfølgende orienterer skolen forældrene om resultatet af drøftelsen.
  • Repræsentant fra daginstitutionens ledelse og relevante pædagoger/medhjælpere deltager altid sammen med mindst én medarbejder fra Tværfagligt Center.
  • Tale-høre konsulent deltager, med mindre det aftales, at det er unødvendigt, og erstattes af andre fagpersoner.
  • Øvrige fagpersoner deltager ad hoc i mødet, hvis daginstitutionens ledelsesrepræsentant – i samråd med tale-hørekonsulenten – vurderer, at det er nødvendigt.


  Ad hoc deltagere kan være: psykologisk rådgiver, småbørnskonsulent, pædagogisk vejleder, sprogvejleder, socialfaglig rådgiver, fys/ergoterapeut eller sundhedsplejerske.

  Daginsitutionens ledelsesrepræsentant

  • Er mødeleder og vurderer forud for mødet hvilke fagpersoner, der er relevante i forhold til problemstillingen.
  • Sikrer, at relevante aktører modtager dagsorden senest 14 dage før mødets afholdelse. For at sikre tilstrækkelig kvalitet i møderne er det et krav, at "beskrivelse og evaluering af daginstitutionens egne indsatser" er vedlagt dagsordenen.
  • Sikrer, at der tages referat fra møderne, og at dette journaliseres.


  Dagsorden for den faste konsultation og bilag findes som skabeloner i SBSYS (under BU Daginstitutioner). For privatinstitutioner findes blanket under Skemaer

 • Tosprogsvejledning

  Ved tosprogede børn forstås "børn, der har andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk” .

  Sprogvejlederen skal altid kontaktes, når et tosproget barn starter i børnehave. Institutionen udfylder et spørgeskema, hvorfra det videre forløb vurderes.

  Sprogvejlederen foretager sprogvurderinger af alle tosprogede børn. Sprogvurderinger foretages ved 3-års alderen og inden skolestart. Skolestart vurderingerne overleveres på et møde mellem skole og Tværfagligt Center for Børn og Unge. 

  Sprogpakken

  Sprogvejlederne har en funktion i forhold til implementering af Sprogpakken i Dagtilbud. I praksis betyder det afholdelse af netværksmøder og ét til to temamøder om året for de sprogansvarlige i daginstitutionerne.

 • Tale-hørevanskeligheder

  Tale-hørekonsulenter arbejder med børn, der har sproglige vanskeligheder eller forsinkelser i den sproglige udvikling i samarbejde med deres nærmeste voksne, d.v.s. forældre, lærere og pædagoger

  Tale- hørekonsulentens opgaver:

  • Konsultativ indsats, sekundært med udredning og specialpædagogisk indsats.

  • Supervision til professionelle

  • Pædagogisk-psykologiske vurderinger
  • Undervisningsforløb til børn eller voksne, individuelt eller i grupper, lokalt eller centralt
  • Henvisning til og varetagelse af interne tilbud: Stammen, høretab, sprog, oralmotorisk tilbud
  • Henvisning til videre udredning indenfor sundhedssystemet
 • Sansemotorik

  Fys/ergoterapeuter hjælper børn med sansemotoriske udfordringer eller fysiske handicap.

  Vi varetager opgaver i forhold til børn i førskolealderen, primært 0 - 3 årige, deres familier og personale på børneområdet.

  Vi er ansat med henblik på at give råd og vejledning og yde en sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

  Fys/ergoterapeuternes opgaver:

  • Konsultation til forældre, sundhedsplejen, dagplejere og pædagoger.
  • Observere og afdække barnets sansemotoriske udvikling.
  • Vejlede og rådgive i aktiviteter og stimulering, der fremmer børns trivsel og udvikling.
  • Medvirke ved udredning af problemstillinger, vurdere ressourcer og behov i samarbejde med forældre og relevante samarbejdspartnere.


  Åben konsultation

  Forældre kan ved bekymring i forhold til motorisk udvikling selv henvende sig og træffe aftale om en konsultation i De Åbne Rådgivninger.

 • Motorisk træning

  Fys/ergoterapeuterne henviser til sansemotorisk træning efter Servicelovens § 11.7 og vedligholdelsestræning efter Servicelovens § 86.2  efter forudgående konsultation.

  Sansemotorisk træning 

  Træningen kan bevilges op til ½ år med henblik på et varigt løft i funktionsniveau, så barnet efterfølgende kan understøttes i det daglige miljø.

  Kriterierne for optagelse på tilbuddet er, at der er tale om væsentlige motoriske vanskeligheder, der ikke kan afhjælpes i det daglige miljø, samt at barnet skal have udbytte af trænings tilbuddet.

  Vedligeholdelsestræning 

  Træningen kan bevilges til børn og unge, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har behov for træning til at vedligeholde færdigheder. 

  Forudsætninger for at modtage et trænings tilbud er, at barnet er motiveret for at deltage og det fagligt vurderes, at barnet vil profitere af tilbuddet. 

  Gruppen kan opdeles i to kategorier:

  • Børn uden diagnose, som  er i målgruppen via faglig vurdering
  • Børn som opfylder diagnosekriterierne for vederlagsfri fysioterapi, men som ikke opfylder sundhedsstyrelsens yderligere kriterier for at modtage denne ydelse. 
 • Indstilling til faglig vurdering

  Hvis der er behov for specifik viden om barnet, udover daginstitutionens egen viden, har Tværfagligt Center for Børn og Unge mulighed for at udarbejde en faglig vurdering/PPV.

  Indstilling til en faglig vurdering/PPV

  En PPV er en pædagogisk-psykologisk vurdering

  Hvis der er behov for specifik viden om barnet - udover daginstitutionens egen viden for at udarbejde en faglig vurdering/PPV.

  Den faglige vurdering kan udarbejdes af én eller flere af faggrupperne i Tværfagligt Center for Børn og Unge, afhængig af behovet.

  Det er en forudsætning for en PPV, at sagen forinden har været drøftet på en konsultation.

  For kommunale daginstitutioner findes Indstillingsskema til en PPV i SBSYS som kladdeskabelon under BU Daginstitutioner.

  For privatinstitutioner findes Indstillingsskemaet her

 • Visitering - støtte til enkeltbørn

  Daginstitutionen har et ansvar for at skabe trivsel og læring for alle børn. Institutionens pædagoger bør inddrages i udviklingen af den pædagogiske praksis, og de har mulighed for at gøre brug af personalet i Tværfagligt Center for Børn og Unge. Dette kan bl.a. ske på én af de faste konsultationer, "bestil en småbørnskonsulent" eller en inklusionspakke.

  Hvis tiltagene ikke giver den ønskede udvikling kan daginstitutionslederen søge støtte til enkeltbarn. Støtten gives enten i form af en pædagogisk vejleder eller i særlige tilfælde som en midlertidig opnormering af daginstitutionens eget personale.

  Forudsætningen for at ansøge om støtte er, at en småbørnskonsulent har lavet en pædagogisk vurdering. Kontakt en af småbørnskonsulenterne herunder

  Ansøgninger om støtte behandles på visitationsmøder 5 gange om året.

  Visiteringsdatoer og tidsfrister 2018/19.

  Hvem gør hvad i forbindelse med at der søges støtte til enkeltbarn  

  Kriterier for støtte til enkeltbørn

  Vil du vide mere om ansøgningsprocessen, så læs Notat om visitation af støtte til enkeltbørn. 

  Vil du vide mere om visitering til specialtilbud og tidsfrister omkring denne, så læs Ansøgning om plads i minigruppe, dobbeltdagpleje og Solen

 • De Åbne Rådgivninger - bl.a. Tidlig Hjælp

  De Åbne Rådgivninger

 • Psykologisk rådgivning

  Psykologiske rådgivere arbejder primært konsultativt med at støtte de voksne omkring barnets udvikling, indlæring og trivsel.

  Psykologiske rådgivere foretager:

  • Råd og vejledning til forældre og pædagoger

  • Supervision til professionelle

  • Pædagogisk-psykologiske vurderinger

  • Psykologiske udredninger og formidling af disse til relevante parter

  • Vurdering af behov for specialpædagogiske foranstaltninger

  • Årlig revurdering for børn i specialpædagogiske tilbud

  • Henvisning til videre udredning indenfor sundhedssystemet

  • Åben rådgivning til børn og unge og forældre

 • Til Sundhedsplejen og privat institutioner

  Skemaer til brug ved samarbejde med Tværfagligt Center for Børn og Unge

 • Digitale børn

  Digitalt - Det er for børn

 • Børn med handicap

  Kontakt evt. en af småbørnskonsulenterne Helle Gram eller Lene Virenfeldt

  Tværfagligt samarbejde omkring børn med handicap 0-6 år

  Præmatur samarbejdsaftale

  Sundhedsplejen

  Familie og Handicap

Småbørnskonsulenter i Tværfagligt Center for Børn og Unge

 • Lene Virenfeldt

  Småbørnskonsulent i distrikt Vest og Øst (med speciale for børn med handicap)

  Send e-mail
  mobil 21 58 92 14
 • Helle Gram

  Småbørnskonsulent i distrikt Midt og Nord (med speciale for børn med handicap)

  Send e-mail
  mobil 20 11 83 77
 • Dorte Bundgaard

  Småbørnskonsulent i distrikt Øst

  Send e-mail
  mobil 24 28 91 31
 • Dorte Lotrup Sørensen

  Småbørnskonsulent i distrikt Midt

  Send e-mail
  mobil 24 28 82 17
 • Doris Jessen

  Småbørnskonsulent i distrikt Nord

  Send e-mail
  mobil 30 52 98 12
 • Janie Wind

  Småbørnskonsulent i distrikt Nord

  Send e-mail
  mobil 30 30 34 05