Børn 0 - 6 år

Herunder er en række tilbud, som er målrettet børn i alderen 0 - 6 år. Klik på overskrifterne for mere uddybende beskrivelse.

 • Børn med handicap

  Kontakt evt. pædagogisk rådgiver Helle Gram eller Lene Virenfeldt

  Samarbejdsaftale mellem sundhedsplejen og TCBU

  Familie og Handicap

 • De Åbne Rådgivninger - bl.a. Tidlig Hjælp

  De Åbne Rådgivninger

 • Digitale børn

  Digitalt - Det er for børn

 • Indstilling til faglig vurdering

  Hvis der er behov for specifik viden om barnet, udover daginstitutionens egen viden, har Tværfagligt Center for Børn og Unge mulighed for at udarbejde en faglig vurdering/PPV.

  Indstilling til en faglig vurdering/PPV

  En PPV er en pædagogisk-psykologisk vurdering

  Hvis der er behov for specifik viden om barnet - udover daginstitutionens egen viden for at udarbejde en faglig vurdering/PPV.

  Den faglige vurdering kan udarbejdes af én eller flere af faggrupperne i Tværfagligt Center for Børn og Unge, afhængig af behovet.

  Det er en forudsætning for en PPV, at sagen forinden har været drøftet på en konsultation.

  For kommunale daginstitutioner findes Indstillingsskema til en PPV i SBSYS som kladdeskabelon under BU Daginstitutioner.

  For privatinstitutioner hentes Indstillingsblanketten her

 • Konsultation

  ...er daginstitutionens møde. I et struktureret samtaleforløb, hvor Tværfagligt Center som udgangspunkt ikke møder barnet, afdækkes muligheder for at skabe forandringer.

  Konsultationen anvendes til at drøfte den pædagogiske praksis og inspirere til at anskue problemstillingen på ny og sammen udvikle tiltag til praksis. Konsultationen skal betragtes som et læringsrum, hvor lokal viden mødes med ekstern viden.

  Det er muligt at drøfte en bekymring uden forældrenes deltagelse og samtykke; jf. Servicelovens § 49a., hvis udvekslingen af oplysninger anses for nødvendig som led i det tidlige og forebyggende arbejde om udsatte børn og unge. Dette kan ske én gang. En sag kan også drøftes anonymt.

  Hvem deltager?

  • Som udgangspunkt deltager forældrene i konsultationen. Hvis forældrene ikke ønsker at deltage, kan forældrenes samtykke til at drøfte bekymringen indhentes, og efterfølgende orienterer skolen forældrene om resultatet af drøftelsen.
  • Repræsentant fra daginstitutionens ledelse og relevante pædagoger/medhjælpere deltager altid sammen med mindst én medarbejder fra Tværfagligt Center.
  • Tale-høre konsulent deltager, med mindre det aftales, at det er unødvendigt, og erstattes af andre fagpersoner.
  • Øvrige fagpersoner deltager ad hoc i mødet, hvis daginstitutionens ledelsesrepræsentant – i samråd med tale-hørekonsulenten – vurderer, at det er nødvendigt.


  Ad hoc deltagere kan være: psykologisk rådgiver, pædagogisk rådgiver, socialfaglig rådgiver, fys/ergoterapeut eller sundhedsplejerske.

  Daginsitutionens ledelsesrepræsentant

  • Er mødeleder og vurderer forud for mødet hvilke fagpersoner, der er relevante i forhold til problemstillingen.
  • Sikrer, at relevante aktører modtager dagsorden senest 14 dage før mødets afholdelse. For at sikre tilstrækkelig kvalitet i møderne er det et krav, at "beskrivelse og evaluering af daginstitutionens egne indsatser" er vedlagt dagsordenen.
  • Sikrer, at der tages referat fra møderne, og at dette journaliseres.


  Dagsorden for den faste konsultation og bilag findes som skabeloner i SBSYS (under BU Daginstitutioner).

  Privatinstitutioner skal udfylde blanketten fra siden her

 • Motorisk træning

  Fys/ergoterapeuterne henviser til sansemotorisk træning efter Servicelovens § 11.7 og vedligholdelsestræning efter Servicelovens § 86.2  efter forudgående konsultation.

  Sansemotorisk træning 

  Træningen kan bevilges op til ½ år med henblik på et varigt løft i funktionsniveau, så barnet efterfølgende kan understøttes i det daglige miljø.

  Kriterierne for optagelse på tilbuddet er, at der er tale om væsentlige motoriske vanskeligheder, der ikke kan afhjælpes i det daglige miljø, samt at barnet skal have udbytte af trænings tilbuddet.

  Vedligeholdelsestræning 

  Træningen kan bevilges til børn og unge, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har behov for træning til at vedligeholde færdigheder. 

  Forudsætninger for at modtage et trænings tilbud er, at barnet er motiveret for at deltage og det fagligt vurderes, at barnet vil profitere af tilbuddet. 

  Gruppen kan opdeles i to kategorier:

  • Børn uden diagnose, som  er i målgruppen via faglig vurdering
  • Børn som opfylder diagnosekriterierne for vederlagsfri fysioterapi, men som ikke opfylder sundhedsstyrelsens yderligere kriterier for at modtage denne ydelse. 
 • Pædagogisk rådgivning

  Den Pædagogiske rådgivers rolle er at understøtte den enkelte daginstitutions arbejde med at udvikle børnefællesskaber, og derigennem skabe lokal kapacitetsopbygning gennem fagligt fokus på børnemiljøer frem for specifikke individuelle vanskeligheder. 

  Den pædagogiske rådgiver supplerer AKT-indsatsen i daginstitutionen ved at tilbyde:  

  • Observationer og beskrivelser af børnegruppen/barnets udvikling og behov ud fra praksis og det pædagogiske miljø omkring gruppen/barnet. Vi ved, at kapacitetsopbygningen sker, når der er nysgerrighed på egen praksis og en stærk evalueringskultur.  
  • Pædagogisk vurdering til brug for eksempelvis visitation til midlertidig opnormering, dobbelt dagplejeplads, minigrupper eller en specialbørnehaveplads.

  Den pædagogiske rådgiver kan bistå AKT-funktionen gennem data- og erfaringsopsamling og bidrag til udarbejdelse af handleplaner, som er væsentlige brikker i opbyggelsen af en stærk evalueringskultur.  

  Rådgiveren er fast deltager i konsultationer og koordinerende kontaktperson til TCBUs øvrige medarbejdere.  

  Det er daginstitutionen, der har ansvar for forældresamarbejdet, men rådgiveren kan også give sparring og være deltagende i samarbejdet for at understøtte eksempelvis AKT-indsatsen.  

  Den pædagogiske rådgiver tilbyder tilgængelig, praksisnær vejledning til ledelse, personale og ressourcepersoner 

  Det er sparring tæt på i hverdagen, hvor sparring både kan gives i forhold til styrkelse af den pædagogiske grundlag - børnefælleskaber, børn i udsatte positioner, leg og læring, kommunikation og struktur.  

  Det er sparring til at styrke den pædagogiske praksis: struktur, indretning, positionering, systematik og refleksion. Rådgiveren kan byde ind med oplæg til eksempelvis personalemøder eller forældremøder. Ligeledes kan rådgiveren formidle kontakt til andre TCBU-medarbejdere med særlig kompetencer eller vidensfelter, som er efterspurgte i institutionen. 

  Pædagogiske forløb 

  Den pædagogiske rådgiver tilbyder også forløb som understøtter det pædagogiske grundlag eksempelvis i forhold til den nye styrkede pædagogiske læreplan. Det vil i praksis altid ske i samarbejde med det pædagogiske personale. Forløbene vil typisk være kortere forløb a 4-8 uger og have praksisnær karakter. Forløbene tilrettelægges fleksibelt og tager afsæt i den lokale kontekst. Emner i forløb kan være affektregulering, følelsesmæssig udvikling, sprogudvikling, motorik m.m. Forløbene kan også tilrettelægges i samarbejde med tværfaglige kolleger fra TCBU.

  Løbende forventningsafstemning og prioritering 

  Den pædagogisk rådgiver arbejder fleksibelt og er så vidt muligt tilgængelig for institutionen. For at sikre en løbende forventningsafstemning og prioritering af indsatsen afholder den pædagogiske rådgiver koordinerings- og prioriteringsmøder (som beskrevet i samarbejdsstruktur). På disse møder kan daginstitutionen sammen med rådgiveren aftalte konkrete tiltag, men længerevarende forløb skal godkendes af distrikts- eller fagleder ved TCBU. Det skal muliggøre en ressourcestyring på tværs af institutionerne og muliggør også, at TCBU kan understøtte indsatser med flere ressourcer – eksempelvis, at der til et afgrænset forløb kobles yderligere en pædagogisk rådgiver på opgaven.   

   

 • Psykologisk rådgivning

  Psykologiske rådgivere arbejder primært konsultativt med at støtte de voksne omkring barnets udvikling, indlæring og trivsel.

  Psykologiske rådgivere foretager:

  • Råd og vejledning til forældre og pædagoger

  • Supervision til professionelle

  • Pædagogisk-psykologiske vurderinger

  • Psykologiske udredninger og formidling af disse til relevante parter

  • Vurdering af behov for specialpædagogiske foranstaltninger

  • Årlig revurdering for børn i specialpædagogiske tilbud

  • Henvisning til videre udredning indenfor sundhedssystemet

  • Åben rådgivning til børn og unge og forældre

 • Sansemotorik

  Fys/ergoterapeuter hjælper børn med sansemotoriske udfordringer eller fysiske handicap.

  Vi varetager opgaver i forhold til børn i førskolealderen, primært 0 - 3 årige, deres familier og personale på børneområdet.

  Vi er ansat med henblik på at give råd og vejledning og yde en sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

  Fys/ergoterapeuternes opgaver:

  • Konsultation til forældre, sundhedsplejen, dagplejere og pædagoger.
  • Observere og afdække barnets sansemotoriske udvikling.
  • Vejlede og rådgive i aktiviteter og stimulering, der fremmer børns trivsel og udvikling.
  • Medvirke ved udredning af problemstillinger, vurdere ressourcer og behov i samarbejde med forældre og relevante samarbejdspartnere.


  Åben konsultation

  Forældre kan ved bekymring i forhold til motorisk udvikling selv henvende sig og træffe aftale om en konsultation i Vestbygården


  Pjecer til print

  Børn med bløde led 0-2 år
  Børn med blødeled 2 år

   

 • Tale-hørevanskeligheder

  Tale-hørekonsulenter arbejder med børn, der har sproglige vanskeligheder eller forsinkelser i den sproglige udvikling i samarbejde med deres nærmeste voksne, d.v.s. forældre, lærere og pædagoger

  Tale- hørekonsulentens opgaver:

  • Konsultativ indsats, sekundært med udredning og specialpædagogisk indsats.

  • Supervision til professionelle

  • Pædagogisk-psykologiske vurderinger
  • Undervisningsforløb til børn eller voksne, individuelt eller i grupper, lokalt eller centralt
  • Henvisning til og varetagelse af interne tilbud: Stammen, høretab, sprog, oralmotorisk tilbud
  • Henvisning til videre udredning indenfor sundhedssystemet
 • Til Sundhedsplejen og privat institutioner

  Blanketter til brug ved samarbejde med Tværfagligt Center for Børn og Unge

 • Visitation - Solen, minigrupper og dobbelt dagpleje
  • isitationsudvalget vurderer, hvem der skal tilbydes en plads i Solen, minigruppe eller dobbeltdagplejeplads. Dette sker f.eks. på grundlag af henvisningsskemaet, eventuelle lægepapirer samt individuelle og faglige vurderinger. De faglige vurderinger udarbejdes af medarbejdere i Tværfagligt Center for Børn og Unge. Visitation til Solen, minigruppe og dobbeltdagpleje foregår 3 gange årligt; april, juni og november.

   Mødet i maj 2020

   Dato

   Sidste frist

   Tirsdag den 7. maj – kl. 12.00

   Formøde

   Mandag den 11. maj

   Visitation

   Tirsdag den 26. maj

    

   Mødet i november 2020

   Dato

   Sidste frist

   Torsdag den 5. november – kl. 12.00

   Formøde

   Mandag den 9. november

   Visitation

   Torsdag den 26. november

    

   Mødet i april 2021

   Dato

   Sidste frist

   Fresdag den 9. april – kl. 12.00

   Formøde

   Tirsdag den 13. april

   Visitation

   Torsdag den 22. april

    

   Mødet i maj 2021

   Dato

   Sidste frist

   Onsdag den 19. maj – kl. 12.00

   Formøde

   Fredag den 21. maj

   Visitation

   Torsdag den 10. juni

   Kommunale institutioner udfylder SBSYS kladdeskabelonen: Henvisning til specialtilbud 0-6 år, som findes under BU Daginstitutioner og BU Dagplejen

   Som privat eller selvejende institution henter du blanketten her

 • Visitation - Midlertidig opnormering

  Alle daginstitutioner i Vejle kommune har et politisk besluttet fokus på strategien ”Stærkere fællesskaber” på dagtilbudsområdet. Dette indebærer, at midler, der tidligere blev tildelt i form af støtte til enkeltbørn eller i form af pædagogisk vejleder / støttepædagog, nu er udlagt til egen forvaltning i samtlige daginstitutioner. Vi tror på, at vi kan hjælpe børnene bedre på denne måde og bruge ressourcerne mere fornuftigt.

  Dette betyder, at institutionen nu selv er ansvarlig for at tilrettelægge et pædagogisk miljø, der tilgodeser at børn med særlige behov får den pædagogiske støtte i hverdagen, som de har behov for.

  Når et barn har trivselsproblemer, inddrages daginstitutionens ressourceteam til sparring for barnets pædagoger og med handleplan for målrettet pædagogisk indsats for barnet.

  Alle daginstitutioner samarbejder med Tværfagligt center for Børn og Unge (TCBU) og hver institutionen har tilknyttet en pædagogisk rådgiver. De pædagogiske rådgiveres rolle er at understøtte den enkelte daginstitutions arbejde med at udvikle den pædagogiske praksis og børnenes fællesskaber.

  De pædagogiske rådgivere kan i samarbejde med tværfaglige kollegaer fra TCBU understøtte den pædagogiske praksis og udvikling gennem observation, praksisnær sparring og en systematik tilgang til den pædagogiske praksis omkring udsatte børn.

  Støtte i form af særlig støttetildeling i daginstitutionen 

  Som nævnt ovenfor er der udlagt midler til, at daginstitutionerne kan iværksætte pædagogiske indsatser for børn med særlige behov.

  I særlige tilfælde kan barnets udfordringer og støttebehov være så konkrete og/eller massive, at der ud over institutionens egne støttemidler kan ansøges om støtte i form af midlertidig opnormering til eget personale.

  Der kan søges om midlertidig opnormering hvis der er tale om børn med:

  • fysisk handicap, der kræver særlige konkrete støtteopgaver i hverdagen
  • diagnosticeret somatisk sygdom, der kræver særlige støtteopgaver i hverdagen

   

  En diagnose udløser i sig selv ikke støtte, men giver vigtig viden om det enkelte barns udfordringer som kan danne grundlag for tilrettelæggelsen af pædagogiske tiltag.    

  Støtten gives som en midlertidig opnormering af daginstitutionens eget personale.

  Forudsætningen for at ansøge om midlertidig opnormering er, at relevante lægefaglige og tværfaglige vurderinger dokumenteres.

  Ansøgninger om midlertidig opnormering behandles på visitationsmøder 3 gange om året.


  Mødet i december 2020

  Dato

  Sidste frist

  Fredag den 30. november -  kl. 12.00

  Formøde

  Tirsdag den 8. december

  Visitation

  nsdag den 10. december

   

  Mødet i marts 2021

  Dato

  Sidste frist

  Tirsdag den 4. marts - kl. 12.00

  Formøde

  Tirsdag den 11. marts

  Visitation

  Torsdag den 17. marts

   

  Mødet i juni 2021

  Dato

  Sidste frist

  Fredag den 4. juni

  Formøde

  Tirsdag den 15. juni

  Visitation

  Torsdag den 17. juni

   

  Formandsbeslutning i særligt presserende sager.

  I særlige tilfælde kan der være behov for at træffe beslutning om tildeling af midlertidig opnormering inden næste visitationsmøde.
  I disse sager udfyldes skemaet til Ansøgning om midlertidig opnormering, efterfølgende sendes en erindring til Charlotte Nielsen (CHANI). Daginstitutinsleder sender efterfølgende en mail med begrundelse for formandsbeslutnign til formanden for visitationsudvalget Karin Vikær Hermansen (KAHER).


  Hvem gør hvad i forbindelse med at der søges midlertidig opnormering

  Kommunale institutioner udfylder SBSYS kladdeskabelonerne: Ansøgning om midlertidig opnormering og forlængelse af midlertidig opnormering, som findes under BU Daginstitutioner og BU Dagplejen.

  Privat institutioner skal benytte blanketterne på denne side under midlertidig opnormering

 • Åben Dør ved socialfaglig rådgiver

  En mere uformel ramme end fx konsultationen. Det er en mulighed for kort sparring på medarbejdernes egne udfordringer. Konkrete børn kan naturligvis drøftes anonymt.

  Hvornår bruges Åben Dør konsultation?

  • Personalet er usikre på, om et barns adfærd er bekymrende.

  • Personalet mangler inspiration til at komme videre med en problemstilling.

  • Personalet mangler viden om love, regler og praksis på det sociale område.

  • Et barn har meget fravær fra institutionen.

  • Det er svært at få etableret en god dialog med forældrene.

  Læs mere om sociafaglige rådgivere