Dag­til­bud­

Tværfagligt Center for Børn og Unge leverer specialpædagogisk rådgivning til ledere, pædagoger, forældre eller andre, som har betydning for fællesskabets eller det enkelte barns udvikling i daginstitutionerne. Formålet er at understøtte daginstitutionernes arbejde med at skabe udviklende og inkluderende børnefællesskaber.

 • Fælles værdigrundlag

  Med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken i Vejle Kommune understøtter denne samarbejdsaftale et børnesyn, som tror på, at alle vil og kan lære, og at børn udvikler sig i samspil med andre.

  Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet - for vi vil inklusion. Inklusion forstås i Vejle Kommune som deltagelse i fællesskaber, der giver den enkelte værdi socialt, personligt og fagligt. Børn der oplever vanskeligheder med læring eller trivsel i fællesskabet er i udgangspunktet et anliggende for fællesskabet, og det er de voksnes ansvar at udvikle fællesskabet, så inklusion er mulig. Vi taler om vanskeligheder med læring og trivsel på en præcis, faglig og konkret måde, hvor tilgangen er, at vi forsøger at forstå barnets/børnenes perspektiver og de ressourcer og udviklingspotentialer de besidder. Vi hjælper hinanden med at udvikle og fastholde en inkluderende kultur – også sprogligt.

  ”Vi skal inkludere alle børn i forpligtende fællesskaber med respekt for deres forskellige forudsætninger og behov. Alle børn skal opleve, at de er en betydningsfuld del af fællesskabet.” (Det er for børn – Dagtilbuds delpolitik).

  Med strategierne “Fællesskab rykker – en strategisk retning for inklusion i dagtilbud og skole” og ”Stærkere fællesskaber på dagtilbudsområdet” arbejdes der målrettet med at opbygge endnu stærkere lokale børnefællesskaber, hvor flere børn trives uanset forudsætninger.

 • Formål med samarbejdsaftalen

  Formålet med en fælles samarbejdsaftale mellem Dagtilbud og TCBU er at skabe et fælles fundament, som sikrer, at understøttelsen og samarbejdet mellem dagtilbuddet og TCBU er af høj faglig kvalitet. Aftalen skal signalere, at vi forpligter os på et fælles ansvar og en fælles retning – som vi vil sammen. Aftalen omhandler samarbejdet i almene daginstitutioner, men TCBU betjener også dagplejen, specialtilbud og bistår ved visitation til Solen og dobbeltdagpleje.

  Aftalen har særligt fokus på funktionen som pædagogisk rådgiver, da dette er en ny funktion i TCBU, og da den er dagtilbuddets primære faggruppe i samarbejdet.

 • Daginstitutionernes rolle

  Daginstitutionerne har ansvar for at skabe stærke, differentierede og inkluderende børnefællesskaber. I det ligger en systematisk indsats med fokus på både det forebyggende, det foregribende og det indgribende niveau. Daginstitutionslederen er koordinator og omdrejningspunktet for samarbejdet om barnet/børnene og forældrene.

  Daginstitutionernes primære rolle er:

  • Implementere den styrkede pædagogiske læringsplan
  • Prioritere opbyggelsen af en tydelig og kompetent AKT-funktion
  • Prioritere opbyggelsen af en tydelig og kompetent funktion som sprogansvarlig
  • Sikre organisering af og samarbejde i det samlede ressourceteam, der, udover AKT-funktionen, indeholder de sprogansvarlige og andre relevante ressourcepædagoger.
  • Forældresamarbejde
  • Sprogvurderinger
  • Kontakten til skolen i forbindelse med overgange
 • Tværfagligt Center for Børn og Unges rolle

  Opgaven for TCBU er at bidrage til, at ledere, ressourceteams, pædagoger og pædagogmedhjælpere kan lykkes med kerneopgaven og skabe inkluderende børnefællesskaber. TCBU understøtter den enkelte daginstitutions faglige kapacitet med særligt fokus på specialpædagogiske kompetencer og børnefællesskaber.

  Samarbejdet tager udgangspunkt i notatet ”AKT-funktionen i daginstitutionerne”, ”Funktionsbeskrivelse for sprogansvarlige” og strategien ”Stærkere fællesskaber på dagtilbudsområdet”. TCBU at har ansvar for:

  • Understøtte AKT-funktionen og de sprogansvarlige gennem løbende rådgivning og sparring
  • Understøtte at fagprofessionelle kan lykkes i deres pædagogiske arbejde
  • Medvirke til faglig vurdering af visitation til Solen, minigrupper og dobbelt dagpleje
  • Medvirke til faglig vurdering af visitation til midlertidig opnormering omkring børn med fysiske handicap eller diagnosticeret somatisk sygdom
  • Understøtte generel udvikling af den pædagogiske praksis – herunder i forlængelse af tilsyn
 • Dagtilbudforvaltningens rolle

  • Understøtte og koordinere samarbejdet mellem daginstitutionerne og TCBU
  • Føre pædagogisk tilsyn med daginstitutionerne og med særligt fokus på om der er behov for udvikling af inklusion og fællesskab i de pædagogiske læringsmiljøer i samarbejde med TCBU og den enkelte daginstitution
  • Ansvarlig for visitation til Solen, minigrupper og dobbelt dagpleje
  • Ansvarlig for visitation til midlertidig opnormering omkring børn med fysiske handicap eller diagnosticeret somatisk sygdom
  • Ansvarlig for faglig udvikling af almene(?) og specialiserede tilbud
 • Samarbejdsstrukturer

  Der er oprettet et dialogforum med repræsentanter fra daginstitutionslederne, dagtilbudsforvaltningen og TCBU’s ledelse. Forummet er omdrejningspunktet for den overordnede dialog mellem institutionslederniveauet og TCBU. Herudover er der løbende samarbejdsmøder mellem dagtilbudsforvaltningen og TCBU’s ledelse. Der kan også arrangeres dialog- og orienteringsmøder for hele dagtilbudsledergruppen. (man kunne overveje om de årlige dialogmøder, som TCBU afholder, skulle planlægges i et samarbejde med forvaltningen)

  For at lykkes med opgaven lokalt, er daginstitutionernes ledelse, AKT og sprogansvarlige helt centrale samarbejdspartnere for TCBU. Vigtigst er naturligvis, at rammerne udfyldes med høj fagligekspertise og evne til at inspirere hinanden i et samarbejde om udvikling og fastholdelse af inkluderende fællesskaber.

  Samarbejdet skal desuden afspejle daginstitutionernes lokale behov. Derfor er det centralt, at der foregår en løbende dialog og forventningsafstemning mellem institutionernes ledelse og de medarbejdere fra TCBU, der samarbejder med institutionerne.

  Her har den pædagogiske rådgiver en særlig rolle i forhold til at koordinere og være tovholder for samarbejdsfladerne mellem institutionen og TCBU. Hver institution har en pædagogisk rådgiver tilknyttet, der fungerer som fast og tilgængelig sparringspartner for ledelsen og ressourceteamet, og som kan være kontaktpersonen til det tværfaglige samarbejde med TCBU.

  Der afholdes en årlig forventningsafstemning af rammerne for samarbejdet. Det vil ske i den enkelte daginstitution mellem daginstitutionens ledelse og distriktsleder samt betjenende medarbejdere fra TCBU. Dagtilbuds konsulenter for ledelse og pædagogik kan deltage i møderne efter behov. Det løbende samarbejde koordineres på prioriterings- og koordineringsmøder, der er beskrevet nedenfor.

 • Systematik

  Der tilstræbes en systematisk progressiv tilgang i samarbejdet. Systematik styrker den forebyggende indsats, og er samtidig grundlaget for overblik og prioritering af fælles ressourcer.

  I notatet ”AKT–funktionen i daginstitutionerne”1 er der beskrevet tre overordnede niveauer i AKT-arbejdet. Det forebyggende (grøn), det foregribende (gul) og det indgribende niveau (rød). Det forebyggende niveau er rettet mod inklusion og stærkere fællesskaber for alle børn. Det foregribende niveau er indsatsen for børn/børnefællesskaber med særlige behov i institutionen. Det indgribende niveau omhandler børn og familier, hvor der er behov for en særlig indsats.

  Rød, gul, grøn perspektiv anvendes som struktur i den fortløbende dialog:

  • Grøn felt: Almindelige pædagogiske indsatser udføres af daginstitutionen i det grønne felt. Indsatsen kan understøttes af TCBU, f.eks. i udvikling af det pædagogiske miljø i hele eller dele af institutionen.
  • Gul felt: Daginstitutionen handler selv ved begyndende vanskeligheder for et barn eller en børnegruppe, altså børn i det gule felt. TCBU kan inddrages med henblik på sparring og eventuel iværksættelse af et (konsultativt) forløb, fx om dynamikkerne i børnefællesskabet.
  • Rød felt: Det indgribende niveau, hvor TCBU vil være involveret. Indsatser i det røde felt bygger oven på tidligere indsatser, som de er beskrevet og evalueret i handleplanen. Indsatser fra TCBU kan fx være et forløb omhandlende faglig sparring på den pædagogiske praksis, det kan være en individuel udredning af oplevede udfordringer med et enkelt barn eller det kan fx være understøttelse af forældresamarbejdet.

  Handleplan

  Når TCBU inddrages for at kvalificere eller understøtte indsatsen i arbejdet med de inkluderende læringsmiljøer tager samarbejdet udgangspunkt i handleplanen. Handleplanen beskriver på en konkret, afgrænset og tydelig måde hvilke vanskeligheder, der opleves i pædagogisk praksis og hvilke aftaler, der er lavet om mål og indsatser. Der følges op på indsatsernes effekt og det skal fremgå af en kronologisk tidslinje i handleplanen, hvilke pædagogiske og øvrige indsatser, der har været iværksat for at afhjælpe vanskelighederne, hvordan og hvor længe de har været iværksat, samt hvilken virkning disse indsatser vurderes at have haft. Dette for at sikre den nødvendige progression og systematik i arbejdet.

  Forløb

  Tværfagligt Center udbyder, i samarbejde med daginstitutionen, forløb til udvikling af pædagogisk inkluderende praksis. Et forløb besluttes på koordinerings- og prioriteringsmøde, hvor der samtidigt prioriteres i forhold til øvrige samarbejdsopgaver i daginstitutionen/Dagtilbud som helhed. Et forløb kan indeholde forskellige aktiviteter og handlinger, som konkret vil blive aftalt nærmere i hvert enkelt tilfælde.

 • Prioriterings- og koordineringsmøder

  På prioriterings- og koordineringsmøder deltager den pædagogiske rådgiver fra TCBU og ledelsen og AKT/ressourceteam i hvert dagtilbud. Andre kan deltage fast eller ad hoc, hvis det skønnes nødvendigt.

  Møderne afholdes hver 4-12 uger, hvor indsatser prioriteres i samarbejdet på baggrund af systematik og handleplaner.

   

 • Pædagogiske forløb

  Et pædagogisk forløb skræddersyes daginstitutionens behov. Det giver institutionen mulighed for at arbejde med et bestemt tema og/eller børnegruppe i en afgrænset periode. De pædagogiske forløb aftales på koordinerings- & prioriteringsmøder. 

  Læs mere om konkrete pædagogiske forløb og baggrunden herfor.

 • Konsultation

  En konsultation anvendes til at drøfte den pædagogiske praksis i daginstitutionen og inspirere til at anskue problemstillingen på ny og sammen udvikle tiltag til praksis. Konsultationen skal betragtes som et læringsrum, hvor lokal viden mødes med ekstern viden.

  Hvem deltager?

  • Som udgangspunkt deltager forældrene i konsultationen. Hvis forældrene ikke ønsker at deltage, kan forældrenes samtykke til at drøfte bekymringen indhentes, og efterfølgende orienterer daginstitutionen forældrene om resultatet af drøftelsen.
  • Fra Tværfagligt Center for Børn og Unge er den pædagogiske rådgiver fast deltager. Ad hoc deltagere: tale-hørekonsulent, psykologisk rådgiver, fys-/ergoterapeut, socialfaglig rådgiver, eller sundhedsplejersken.

  Daginstitutionens ledelsesrepræsentant

  • Daginstitutionslederen er mødeleder og vurderer forud for mødet - typisk på koordinerings- og prioriteringsmøde - hvilke fagpersoner, der er relevante deltagere i forhold til problemstillingen.
  • Daginstitutionsleder udsender dagsorden med baggrund i aktuel handleplan og udfyldt konsultationsskema til relevante aktører senest 14 dage før mødets afholdelse og sikrer, at der tages referat fra mødet, og at det journaliseres. Dagsorden og referat for den faste konsultation og bilag findes som skabeloner i SBSYS (under BU Daginstitutionsleder).
  • For private institutioner skal udfylde en blanket på hjemmesiden under blanketter

   

  Som inspiration til at afholde en konsultation kan daginstitutionslederen tage udgangspunkt i procesmodel:

   

  PDF-filerne herover er ikke tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Tværfagligt Center for Børn og Unge, på tlf.: 76 81 54 00

  Tværfagligt Center for Børn og Unge kommer med et udspil til placeringen af konsultationerne på den enkelte daginstitution til hvert skoleår.

  Det er muligt at drøfte en bekymring uden forældrenes deltagelse og samtykke; jf. Servicelovens § 49a., hvis udvekslingen af oplysninger anses for nødvendig som led i det tidlige og forebyggende arbejde om udsatte børn og unge. Dette kan ske én gang. En sag kan også drøftes anonymt.

 • Åben dør

  TCBU tilbyder Åben Dør for institutionens medarbejdere, hvor der gives mulighed for at drøfte faglige udfordringer med én eller flere af TCBU’s øvrige faggrupper - socialfaglig rådgiver, psykologisk rådgiver, tale- og hørekonsulent og fysio- og ergoterapeut i mere uformelle rammer end fx konsultationen.

  Forældre kan efter aftale deltage. Hvis forældrene ikke ønsker at deltage, skal forældrenes samtykke til at drøfte enkeltbørn indhentes. Konkrete børnesager kan også drøftes anonymt, men der opfordres til, at der indhentes samtykke fra forældrene.

  Det er op til drøftelser mellem institutionens ledelse og TCBU på det årlige forventningsafstemningsmøde at afgøre, om der skal være Åben dør, hvordan den i givet fald skal tilrettelægges, eller om ressourcerne skal prioriteres til andre indsatser i samarbejdet.

 • Ressourcefordeling

  Den pædagogiske rådgiver giver sparring efter behov, idet omfanget kan begrænses af dennes samlede opgavemængde. Derudover deltager rådgiveren i observation, praksisdeltagelse, mødeaktiviteter, Åben Dør og konsultation i de daginstitutioner vedkommende betjener i det omfang, der er aftalt.

  Længerevarende forløb skal godkendes af TCBU’s distriktsleder. Det skal muliggøre en ressourcestyring på tværs af institutionerne og muliggør også, at TCBU kan understøtte indsatser med flere ressourcer – eksempelvis, at der til et afgrænset forløb i en daginstitution kobles yderligere en pædagogisk rådgiver på opgaven.

  Prioriteringen på tværs skal sikre, at daginstitutioner, der i perioder står med særlige udfordringer i det pædagogiske miljø, kan tilgodeses. Denne prioritering drøftes løbende mellem TCBU’s ledelse og dagtilbudsadministrationen.

 • Etiske principper for samarbejdet

  Etiske principper for samarbejdet mellem daginstitutioner og TCBU

  PDF-filen herover er ikke tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Tværfagligt Center for Børn og Unge, på tlf.: 76 81 54 00

 • Pædagogisk rådgivning

  Den Pædagogiske rådgivers rolle er at understøtte den enkelte daginstitutions arbejde med at udvikle børnefællesskaber, og derigennem skabe lokal kapacitetsopbygning gennem fagligt fokus på børnemiljøer frem for specifikke individuelle vanskeligheder. 

  Den pædagogiske rådgiver supplerer AKT-indsatsen i daginstitutionen ved at tilbyde:  

  • Observationer og beskrivelser af børnegruppen/barnets udvikling og behov ud fra praksis og det pædagogiske miljø omkring gruppen/barnet. Vi ved, at kapacitetsopbygningen sker, når der er nysgerrighed på egen praksis og en stærk evalueringskultur.  
  • Pædagogisk vurdering til brug for eksempelvis visitation til midlertidig opnormering, dobbelt dagplejeplads, minigrupper eller en specialbørnehaveplads.

  Den pædagogiske rådgiver kan bistå AKT-funktionen gennem data- og erfaringsopsamling og bidrag til udarbejdelse af handleplaner, som er væsentlige brikker i opbyggelsen af en stærk evalueringskultur.  

  Rådgiveren er fast deltager i konsultationer og koordinerende kontaktperson til TCBUs øvrige medarbejdere.  

  Det er daginstitutionen, der har ansvar for forældresamarbejdet, men rådgiveren kan også give sparring og være deltagende i samarbejdet for at understøtte eksempelvis AKT-indsatsen.  

  Den pædagogiske rådgiver tilbyder tilgængelig, praksisnær vejledning til ledelse, personale og ressourcepersoner 

  Det er sparring tæt på i hverdagen, hvor sparring både kan gives i forhold til styrkelse af den pædagogiske grundlag - børnefælleskaber, børn i udsatte positioner, leg og læring, kommunikation og struktur.  

  Det er sparring til at styrke den pædagogiske praksis: struktur, indretning, positionering, systematik og refleksion. Rådgiveren kan byde ind med oplæg til eksempelvis personalemøder eller forældremøder. Ligeledes kan rådgiveren formidle kontakt til andre TCBU-medarbejdere med særlig kompetencer eller vidensfelter, som er efterspurgte i institutionen. 

  Pædagogiske forløb 

  Den pædagogiske rådgiver tilbyder også forløb som understøtter det pædagogiske grundlag eksempelvis i forhold til den nye styrkede pædagogiske læreplan. Det vil i praksis altid ske i samarbejde med det pædagogiske personale. Forløbene vil typisk være kortere forløb a 4-8 uger og have praksisnær karakter. Forløbene tilrettelægges fleksibelt og tager afsæt i den lokale kontekst. Emner i forløb kan være affektregulering, følelsesmæssig udvikling, sprogudvikling, motorik m.m. Forløbene kan også tilrettelægges i samarbejde med tværfaglige kolleger fra TCBU.

  TCBU har i øvrigt afsat et årsværk til pædagogisk rådgivning med specialpædagogiske kompeten-cer inden for handicap og som medvirker til faglig vurdering af behov for midlertidig opnormering og/eller visitation til Solen, dobbelt dagpleje samt minigrupper.

  Løbende forventningsafstemning og prioritering 

  Den pædagogisk rådgiver arbejder fleksibelt og er så vidt muligt tilgængelig for institutionen. For at sikre en løbende forventningsafstemning og prioritering af indsatsen afholder den pædagogiske rådgiver koordinerings- og prioriteringsmøder (som beskrevet i samarbejdsstruktur). På disse møder kan daginstitutionen sammen med rådgiveren aftalte konkrete tiltag, men længerevarende forløb skal godkendes af distrikts- eller fagleder ved TCBU. Det skal muliggøre en ressourcestyring på tværs af institutionerne og muliggør også, at TCBU kan understøtte indsatser med flere ressourcer – eksempelvis, at der til et afgrænset forløb kobles yderligere en pædagogisk rådgiver på opgaven.   

   

 • Handicap

  Børn med handicap

  Kontakt evt. pædagogisk rådgiver Lene Virenfeldt. 

  Samarbejdsaftale mellem sundhedsplejen og TCBU

  Familie og Handicap

 • Indstilling til faglig vurdering

  Hvis der er behov for specifik viden om barnet, udover daginstitutionens egen viden, har Tværfagligt Center for Børn og Unge mulighed for at udarbejde en faglig vurdering/PPV.

  Indstilling til en faglig vurdering/PPV

  En PPV er en pædagogisk-psykologisk vurdering

  Hvis der er behov for specifik viden om barnet - udover daginstitutionens egen viden for at udarbejde en faglig vurdering/PPV.

  Den faglige vurdering kan udarbejdes af én eller flere af faggrupperne i Tværfagligt Center for Børn og Unge, afhængig af behovet.

  Det er en forudsætning for en PPV, at sagen forinden har været drøftet på en konsultation.

  For kommunale daginstitutioner findes Indstillingsskema til en PPV i SBSYS som kladdeskabelon under BU Daginstitutioner.

  For privatinstitutioner hentes Indstillingsblanketten på hjemmesiden under blanketter

 • Visitation - Specialtilbud

  Formål, procedure og datoer

  Se visitationsprocedure og -datoer til specialtilbud

  Henvisningsskema

  Kommunale institutioner udfylder SBSYS kladdeskabelonen: Henvisning til specialtilbud 0-6 år, som findes under BU Daginstitutioner og BU Dagplejen

  Som privat eller selvejende institution henter du blanketten her

 • Visitation - Støtte

  Formål, procedure og datoer

  Se visitationsprocedure og -datoer til specialtilbud

  Ansøgningsskema

  Kommunale institutioner udfylder SBSYS kladdeskabelonerne: "Visitation til støtte" og "Visitation til støtte - forlængelse", som findes under BU Daginstitutioner og BU Dagplejen.

  Privat institutioner skal benytte blanketterne på denne side under støtte

 • De Åbne Rådgivninger - bl.a. Tidlig Hjælp

 • Dagplejen

  Se samarbejdsaftalen i printversion

  Indgang til TCBU

  Den specialpædagogiske konsulent i TCBU er dagplejekonsulenternes faste indgang til TCBU, og herefter kan den specialpædagogiske konsulent henvise til den pædagogiske rådgiver, der betjener den nærliggende daginstitution, hvis dette er relevant.

  Andre relevante faggrupper fra TCBU kontaktes direkte. Den specialpædagogiske rådgiver vejleder efter behov om hvilke fagpersoner, der er relevante at kontakte.

  Forventningsafstemningsmøder

  Der afholdes et årligt forventningsafstemningsmøde med deltagelse af leder af dagplejen, souschef i dagplejen, faggruppeleder for de pædagogiske rådgivere i TCBU, specialpædagogisk konsulent og den betjenende socialfaglig rådgiver.

  Koordinerings- og prioriteringsmøder

  Afholdes kvartalsvist med deltagelse af leder af dagplejen, souschef i dagplejen, faggruppeleder for de pædagogiske rådgivere i TCBU og en dagplejepædagog.

  Åben dør

  Der er etableret 1½ times Åben dør på månedlig basis, hvor socialfaglig rådgiver og specialpædagogisk konsulent tilbyder sparring til dagplejepædagogerne efter behov. Pædagoggruppen kan individuelt melde sig på med en case, fra gang til gang. Samtidig er det aftalt, at der 2-3 gange årligt afsættes tid til et fælles tema for dagplejepædagogerne i Åben dør tidsrummet.

  Konsultation

  Konsultation anvendes til at drøfte den pædagogiske praksis i dagplejen og inspirere til at anskue problemstillingen på ny og sammen udvikle tiltag til praksis. Konsultationen skal betragtes som et læringsrum, hvor lokal viden mødes med ekstern viden. Som udgangspunkt deltager forældre i konsultationen,
  når der drøftes enkeltbørn. Hvis forældrene ikke ønsker at deltage, kan forældrenes samtykke til at drøfte bekymringen indhentes og efterfølgende orienterer dagplejepædagogen forældrene om resultatet af drøftelsen.

  Dagplejepædagogen er mødeleder og udsender dagsorden samt udfyldt konsultationsskema til relevante aktører senest 14 dage før mødets afholdelse og sikrer, at der tages referat fra mødet, og at det journaliseres.
  Fra TCBU kan følgende tværfaglige samarbejdspartenere deltage: pædagogisk rådgiver, specialpædagogisk konsulent, socialfaglig rådgiver, tale/hørekonsulent, psykologisk rådgiver, fysio-/ergoterapeut eller sundhedsplejersken.

  I dagplejen planlægges de konsultative møder efter behov, og er ikke datosat på forhånd.

  Oplæg og forløb

  TCBU understøtter kapacitetsopbygningen i dagplejen ved at tilbyde:
  • Oplæg på zonemøder/udviklingsdage for dagplejegrupper
  • Forløb med legestuegrupper
  • Oplæg og videndeling med dagplejepædagoggruppen
  • Understøttelse af den interne AKT netværksgruppe af dagplejepædagoger

  Visitation til dobbelt dagpleje

  Den specialpædagogiske konsulent bistår dagplejen i alle visitationsansøgninger til dobbeltplads i dagplejen, med:
  • Sparring og vejledning vedr. visitationsansøgninger
  • Pædagogiske vurderinger m.v.
  • Deltagelse ved alle visitationsmøder

   

 • Til Private institutioner

 • Til Sundhedsplejen

 • Faggrupper i Tværfagligt Center for Børn og Unge

  Daginstitutioner betjenes af pædagogiske rådgivere, tale-hørekonsulenter, psykologiske rådgivere, socialfaglige rådgivere og fysio-/ergoterapeuter.

  Læs mere om de forskellige faggruppers arbejdsopgaver, og find de medarbejdere, som betjener din institution her.