In­klu­si­on­s­pak­ker­

En inklusionspakke er skræddersyet daginstitutionens/skolens behov. Et tilbud om at arbejde med et bestemt tema i en afgrænset periode. Formålet er at understøtte professionelle i dagtilbud og skoler i at skabe inkluderende, pædagogiske læringsmiljøer.

Inklusionspakkerne er en måde at stille viden til rådighed på og samarbejde om at gøre den aktiv i praksis. Det betyder, at pakkerne videreudvikles, efterhånden som erfaringerne høstes. Som led i denne videreudvikling vil forløbene være bemandet med medarbejder fra Tværfagligt Center.

Inklusionspakkerne er også et tilbud til private daginstitutioner.

Hvis du har idéer eller ønsker til nye inklusionspakker, er du meget velkommen til at kontakte Tværfagligt Center.  

Når du benytter vores blanketter bliver du spurgt om logintype. Private institutioner og skoler skal logge ind med institutionens/skolens NemID til Virk.dk

Kommunale daginstitutioner og folkeskoler skal vælge Windows login

Skift login under Skift Logintype 

Logintype

Klik på Send, når skemaet er udfyldt og Tværfagligt Center for Børn og Unge modtager det udfyldte skema til videre behandling.

 • Daginstitutionen

 • Udvikling af det pædagogisk miljø

  Formål og indhold
  Hvordan styrker vi det inkluderende, pædagogiske miljø i daginstitutionen?

  Inklusionspakken er et tilbud til daginstitutionen – fx personalet på en stue – om at sætte et særligt fokus på jeres pædagogiske praksis. De voksnes perspektiver, refleksioner og handlinger er af stor betydning for børnefællesskaberne. Derfor er fokus i dette forløb jeres praksis 

  I udviklingen af det pædagogiske miljø benyttes praksisnære pædagogiske metoder, som fx fælles iagttagelser, vejledning, sideløbende feedback og refleksion.

  For eksempel…

  • Hvordan styrker vi i teamet arbejdet med at skabe inkluderende børnefællesskaber og læringsmiljøer?
  • Hvordan kan vi sammen blive klogere på, hvad der skal til for at bringe enkelte børn i trivsel?
  • Hvordan kan vi arbejde med fx struktur, organisering eller de fysiske rammer, så vi i højere grad tilgodeser alle børn i gruppen?
  • Hvordan skærper vi det relationelle arbejde, fx den følelsesmæssige, guidende dialog?
  • Hvordan kan vi sætte fokus på arbejdet med en bestemt metode, fx visuel støtte, babytegn, tegn til tale, ICDP etc.


  Om forløbet

  Forløbet tilpasses daginstitutionens behov.

  Udgangspunktet er:

  • En indledende forventningsafstemning, hvor forløbet tilrettelægges
  • Iagttagelse, handlingsanvisende vejledning og sideløbende feedback/refleksion (3-12 uger)
  • Afsluttende møde, hvor vi samler op på erfaringer og aftaler mål for det fremadrettede arbejde
  • Opfølgende møde

  Der sættes som udgangspunkt fokus på ét emne ad gangen. Medarbejderen fra TCBU vil være en aktiv samarbejdspartner.

  Forventninger til daginstitutionen
  Det er afgørende, at I som personale er motiveret for at sætte egen praksis i spil og vil afprøve nye pædagogiske handlemuligheder. Det betyder, at det er nødvendigt, at der afsættes tid til iagttagelser og refleksionsmøder. Møderne gennemføres ca. hver tredje uge sammen med medarbejderen fra TCBU.

  Det forventes, at daginstitutionens leder og relevante medarbejdere (evt. AKT pædagogen og lign.) deltager i den indledende forventningsafstemning og det afsluttende møde.

  Hvilke faggrupper deltager fra TCBU?
  Pædagogiske vejledere og/eller småbørnskonsulenter

  Hvis du vil vide mere ...
  inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Annette Friis Andersen

  Teksten herover i PDF-fil (til print)

  Bestil inklusionspakken her 

 • Børns tidlige skriftsproglige udvikling

  Formål og indhold
  Hvilken betydning har tidlig skriftsproglig udvikling for børn i daginstitutionerne?

  For at forberede børnene på at kunne læse og skrive senere i livet, er det vigtigt at introducere skriften som en social praksis i et sprogmiljø hvor det er naturligt og meningsfuldt for barnet.
  Bøger, billeder, bogstaver og lyde er ofte en del af hverdagen i dagtilbuddet, og sammen kan vi gøre børn fortrolige med skriften i deres omgivelser og lade skriften understøtte talesproget samt vise dem, at skriften har en funktion. Vi vil bruge skriften aktivt og vise børnene hvad skriften kan tilbyde i forhold til talesproget i en kontekst der er meningsfuld for barnet.
  Inklusionspakken er et tilbud til daginstitutionen både i vuggestuen og børnehaven – hvor vi kan give både sparring og konkrete ideer til at inddrage skriftsproget i dagligdagen.

  For eksempel:

  • Hvordan gør vi skriften til en social og meningsfuld aktivitet for børnene?
  • Hvordan får vi gjort skriftsproget visuelt i hverdagen, eks. på stuen?
  • Hvordan bruger vi dagbøger/notesbøger med børnene?
  • Kan vi fremstille madplanen, afkrydsningslister, fødselsdagshilsner, forældreopslag i børnehøjde?
  • Hvordan kobler vi skriftsprog og dialogisk læsning? 


  Om forløbet

  Forløbet tilpasses daginstitutionens behov.

  Udgangspunktet er:

  • En indledende forventningsafstemning, hvor forløbet tilrettelægges
  • Iagttagelse af det sproglige og det skriftsproglige miljø i gruppen
  • TCBU og teamet: praksisforløbet i gruppen aftales nærmere (timeantal over 3-4 uger)
  • Refleksionsmøde ca. 1½ time undervejs i forløbet
  • Afsluttende møde med evaluering og jeres planlægning af det fremadrettede arbejde med skriftsproget i hverdagen
  • Opfølgningsmøde


  Forløbet kan evt. suppleres med et oplæg til dialog på fx p-møde.

  Forventninger til daginstitutionen
  Det er afgørende, at daginstitutions personale har lyst til at kigge på egen praksis og afprøve nye tiltag og ændringer. Det er vigtigt at der sættes tid af til fælles iagttagelser, refleksioner og evaluering.
  Det forventes at daginstitutionens leder deltager i det indledende og det afsluttende møde og også gerne i refleksionsmødet undervejs i forløbet.

  Hvilke faggrupper deltager fra TCBU?
  Talehørekonsulenter

  Hvis du vil vide
  …inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Lars Gabriel Jensen

  Teksten herover i PDF-fil (til print)

  Bestil inklusionspakken her

 • Styrket sprogmiljø i daginstitutionen

  Formål
  Formålet med inklusionspakken er

  • at understøtte sprog som en integreret del af den pædagogiske praksis i daginstitutionen.
  • at skabe øget bevidsthed om betydningen af den sproglige indsats
  • at få konkrete, pædagogiske værktøjer i det daglige samvær med børnene. Jf. temaet om sproglig udvikling i de pædagogiske læreplaner


  Indhold

  Inklusionspakken er et tilbud til daginstitutionen – et team på en stue. Forløbet indebærer, at teamet og medarbejderne fra TCBU samarbejder om sprogmiljøet med fokus på bestemte situationer, hvor sparring og konkrete metoder kan give ny inspiration til arbejdet med sprog.

  Der kan f.eks. sættes fokus på en af følgende:

  • Udtale fx Hit med Lyden
  • Dialogisk læsning fx Læseleg
  • Stimulering af ordforråd
  • Sproglig opmærksomhed tænkt ind i hverdagens rutiner
  • Tematisk sprogarbejde
  • Rim og remser
  • Pragmatik (turtagning, betydningen af sproget, kommunikation, aflæse og tolke andres tale)
  • Visuel og konkret understøttelse af talesprog
  • Særlige udfordringer ved arbejdet med flersprogethed
  • Tegn til tale

   
  Om forløbet
  Forløbet tilpasses daginstitutionens behov.

  Udgangspunktet er:

  • En forventningsafstemning på 1 ½ time, hvor forløbet tilrettelægges.
  • Iagttagelse af det sproglige miljø i gruppen
  • TCBU og teamet: praksisforløb i gruppen (et nærmere aftalt timeantal
   over 3 – 4 uger)
  • Refleksionsmøde på 1½ time undervejs i forløbet
  • Afsluttende evalueringsmøde på 1 ½ time. Hvordan implementeres pakkens indhold i det fremtidige sprogarbejde?
  • Opfølgningsmøde ca. tre måneder efter afsluttet forløb.


  Forløbet kan evt. suppleres med et oplæg til dialog på fx p-møde. Dette aftales på det indledende møde.

  Forventninger til daginstitutionen
  Det er afgørende, at teamet har lyst til at sætte egen praksis i spil og vil afprøve nye pædagogiske handlemuligheder. Det betyder, at det er nødvendigt, at der afsættes tid til fælles iagttagelser, refleksion og evaluering.
  Det kræves, at daginstitutionens leder deltager i den indledende forventningsafstemning og det afsluttende møde.

  Hvilke faggrupper deltager fra TCBU?
  Sprogvejledere og tale- hørekonsulenter

  Hvis du vil vide mere
  …inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Lars Gabriel Jensen

  Teksten herover i PDF-fil (til print)

  Bestil inklusionspakken her

 • Støjens betydning for børns sprogudvikling

  Formål og indhold
  Hvilken betydning har støj for børns sprogindlæring, og hvordan får vi fokus på et godt lyttemiljø?

  At kunne høre, lytte og forstå er en forudsætning for børnenes mulighed for god sprogtilegnelse.

  Både børn og voksne tilbringer mange timer i daginstitutionen, og det kan gå ud over trivslen, hvis støjen fylder for meget. Sammen kan vi søge nye løsninger, så der er plads til både ro og fordybelse og livlig aktivitet.

  Inklusionspakken er et tilbud til daginstitutionen om at sætte fokus på et befordrende lyttemiljø og på støjreduktion.

  Der vil blive arbejdet med indretning, pædagogik og akustik.

  For eksempel

  • Hvordan understøtter vi børnenes behov for både ro og aktivitet?
  • Hvordan kan vi med enkle virkemidler reducere støj i institutionen?
  • Hvordan kan vi arbejde med organisering af både de fysiske rammer og de pædagogiske aktiviteter, så vi tilgodeser et godt sprogmiljø?
  • Hvordan oplever børnene lydmiljøet i institutionen?


  Om forløbet

  Forløbet tager udgangspunkt i de rammer den enkelte dagsinstitution har.

  • Der vil blive holdt et indledende forventningsafstemningsmøde, hvor forløbet tilrettelægges
  • Iagttagelse af sprog- og lyttemiljø
  • Iværksættelse af diverse tiltag i samarbejde med jer
  • Refleksionsmøde undervejs i forløbet
  • Afsluttende møde med evaluering og jeres planlægning af det fremadrettede arbejde med sprog- og lyttemiljøet
  • Opfølgningsmøde ca. 3 måneder efter forløbets afslutning


  Forventninger til daginstitutionen

  Det er afgørende, at institutionens personale har lyst til at kigge på egen praksis og på at afprøve ændringer i de fysiske og pædagogiske rammer.

  Det forventes, at en repræsentant fra ledelsen deltager i det indledende og det afsluttende møde og også gerne i refleksionsmødet undervejs i forløbet.

  Hvilke faggrupper deltager fra TCBU?
  Tale-hørekonsulenter fra Høreteamet i TCBU

  Hvis du vil vide mere
  …inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Lars Gabriel Jensen

  Teksten herover i PDF-fil (til print)

  Bestil inklusionspakken her

 • Understøttelse af forældres sprogarbejde

  Formål og indhold
  Hvordan kan forældre inspireres til at arbejde mere bevidst med sprog?

  Forældre er centrale rollemodeller for deres børn, fordi de sammen med børnene i flest timer i døgnet, og fordi barnet har de tætteste følelsesmæssige relationer til dem.

  Det bedste udbytte af institutionens sprogindsats opstår derfor, når der er et samarbejde med forældrene.

  Målet med inklusionspakken er:
  At skabe øget bevidsthed om betydningen af forældreinddragelse

  • At samudvikle konkrete pædagogiske værktøjer og ideer til arbejdet med at inddrage forældrene


  Særligt ved denne pakke:

  • Fokus på betydningen af sproget i hjemmet.
  • Fokus på hvordan forældre kan inddrages i institutionens sprogarbejde
  • Altid med udgangspunkt i institutionens aktuelle aktivitet


  Metode:

  • Eksperimenterende arbejdsfælleskab
  • Iagttagelser
  • Reflekterende samtaler
  • Fælles materiale- og ideudvikling 

   
  Om forløbet
  Forløbet tager udgangspunkt i de rammer den enkelte dagsinstitution har.

  • Der vil blive holdt et indledende forventningsafstemningsmøde, hvor forløbet tilrettelægges
  • Iagttagelse af sprog- og lyttemiljø
  • Iværksættelse af diverse tiltag i samarbejde med jer
  • Refleksionsmøde undervejs i forløbet
  • Afsluttende møde med evaluering og jeres planlægning af det fremadrettede arbejde med sprog- og lyttemiljøet
  • Opfølgningsmøde ca. 3 måneder efter forløbets afslutning

  Forventninger til daginstitutionen
  Det er afgørende, at institutionens personale har lyst til at kigge på egen praksis og på at afprøve ændringer i de fysiske og pædagogiske rammer.
  Det forventes, at en repræsentant fra ledelsen deltager i det indledende og det afsluttende møde og også gerne i refleksionsmødet undervejs i forløbet.

  Hvilke faggrupper deltager fra TCBU?
  Tale-hørekonsulenter fra Høreteamet i TCBU

  Hvis du vil vide mere
  …inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Lars Gabriel Jensen

  Teksten herover i PDF-fil (til print)

  Bestil inklusionspakken her

 • Inklusion gennem musik og bevægelse

  Formål og indhold
  Hvordan styrker vi børnenes udvikling ved hjælp af musik og bevægelse?

  Inklusionspakken er et tilbud til daginstitutionens medarbejdere om at arbejde med inklusion på en lidt utraditionel måde. Det er inspiration til hvordan musik, sanglege og bevægelse kan bruges som pædagogiske redskaber til at styrke de inkluderende børnefællesskaber.

  Bevægelse har betydning for barnets rytmer, lyde og senere sprog. At sætte fokus på musik og bevægelse i daginstitutionen kan derfor være med at styrke børnenes motoriske, kommunikative, følelsesmæssige og sociale udvikling.
  Ambitionen er at øge medarbejdernes opmærksomhed på bevægelsens betydning. Herunder at arbejde med hvordan musik og bevægelse i højere grad kan integreres i hverdagene efter forløbets afslutning.

  Dette gør vi gennem planlagte, praktiske forløb med en mindre gruppe børn.
  Der anvendes ind imellem videooptagelser kombineret med drøftelse af teori.

  For eksempel…

  • Hvordan hjælper vi fx urolige eller stille børn via musik og bevægelse, så deres deltagelse i fællesskabet øges?
  • Hvordan styrkes barnets følelse af at blive set og hørt?
  • Hvordan gør vi børnene mere synlige for hinanden og styrker deres sociale opmærksomhed?
  • Hvordan kan vi øge børns motivation for at bevæge sig?
  • Hvordan øger vi barnets generelle sproglige udvikling (ordforråd/begrebsverden) igennem musik og bevægelse?
  • Hvordan får vi fokus på børns selvregulering gennem puls stimuli?


  Om forløbet

  Forløbet tilpasses daginstitutionens konkrete behov.

  Det vil typisk se ud som (over 4-5 uger):

  • Indledende forventningsafstemning, hvor forløbet tilrettelægges
  • 2 ugentlige sessioner i 2 uger (1-1½ time som regel om formiddagen)
  • Midtvejsevaluering efter 3-4 gange
  • 2 ugentlige sessioner i 2 uger
  • Afsluttende evaluering den sidste dag
  • Evaluering ca. 1-2 måneder efter afsluttet forløb alt afhængig af den pågældende opgaves udfordringer.

  Forløbet kan evt. suppleres med et oplæg til dialog på fx p-møde

  Forventninger til daginstitutionen
  Medarbejderne på stuen deltager selv aktivt i forløbet, og det forventes, at man har lyst til at arbejde videre med de pædagogiske redskaber efter forløbets afslutning.

  På det indledende møde aftales, hvordan forløbet tilpasses de konkrete behov. Daginstitutionens leder deltager i den indledende forventningsafstemning og begge evalueringsmøder.

  Hvilke faggrupper deltager fra TCBU?
  1-2 personer: Musik- og Bevægelsesvejleder, Pædagogiske Vejledere, Sprogvejledere, Tale- høre konsulenter.

  Hvis du vil vide mere
  ...inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Kirsten Høi Krogh

  Teksten herover i PDF-fil (til print)

  Bestil inklusionspakken her

 • Sansemotorisk indsats i daginstitutionen

  Formål og indhold
  Hvordan sætter vi ekstra fokus på bevægelsesaktiviteter og sansebearbejdning hos de 0-6 årige?

  Inklusionspakken skal inspirere og kvalificere personalet til at se egne nye handlemuligheder og tilpasse udfordringer for børnene – for at skabe grobund for udvikling og trivsel.

  Med pakken ”Sansemotorisk indsats i daginstitutionen” fokuseres alene på den sansemotoriske indsats. Ofte hænger den sansemotoriske indsats sammen med daginstitutionens struktur og organisering. Disse emner kan I sætte fokus på i inklusionspakken ”Udvikling af det pædagogiske miljø”.

  På baggrund af en dialog om hvilke aktiviteter, der allerede er i gang, indkredses det, hvor I savner inspiration til yderligere sansemotoriske udfoldelser.

  For eksempel…

  • Hvordan integrerer vi stimulering af sanser og motorik i den daglige, pædagogiske praksis?
  • Hvordan skaber vi flere kropslige oplevelser og større motoriske udfordringer for vores børn?
  • Hvordan får vi inspiration og nye vinkler på den motoriske indsats – også som motorikansvarlige?
  • Hvordan øger vi overskueligheden og trivslen for en særlig gruppe af børn?


  Om forløbet
  Forløbet tilpasses daginstitutionens konkrete behov. Udgangspunktet er:

  • En indledende forventningsafstemning, hvor forløbet tilrettelægges
  • 2-4 gange arbejder vi sammen på stuen, i skoven, i gymnastiksalen, med det formål at styrke den sansemotoriske indsats: idéudvikling og feedback
  • 2-3 opfølgende møder, hvor vi samler op og sætter nye mål
  • Afsluttende møde, hvor vi evaluerer forløbet, samler op på erfaringer, og aftaler hvordan gruppen fremadrettet arbejder med sansemotorik

  Forventninger til daginstitutionen
  Det forventes, at daginstitutionen er motiveret for at sætte egen praksis i spil og vil afprøve nye handlemuligheder.

  Daginstitutionens leder, motorikansvarlig og relevante medarbejdere deltager på den indledende forventningsafstemning, hvor det aftales, hvordan forløbet tilpasses daginstitutionens behov.

  Hvilke faggrupper deltager fra TCBU?
  Et par bestående af en fysio-/ergoterapeuter og en småbørnskonsulent/pædagogisk vejleder/musik- og bevægelseskonsulent tilbyder dette forløb

  Hvis du vil vide mere
  ...inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Lars Gabriel Jensen

  Teksten herover i PDF-fil (til print)

  Bestil inklusionspakken her

 • Fokus på måltidet

  Formål og målgruppe
  Hvordan får vi endnu bedre og mere værdiskabende måltider i daginstitutionen?

  Inklusionspakken er et tilbud til daginstitutionen om at sætte fokus på spisesituationen.

  Måltidet er selvsagt vigtigt af ernæringsmæssige grunde. Men det er samtidig et rum for masser af pædagogik. Forløbet giver inspiration til, hvordan måltidet med få virkemidler kan justeres – og i endnu højere grad skaber grobund for læring og udvikling.

  Forløbet tilpasses daginstitutionens konkrete behov. Det kan enten være et fælles forløb for hele institutionen eller et forløb på én stue. Det er et intensivt forløb, hvor refleksion og praktisk intervention kombineres.

  For eksempel…

  • Hvordan kan vi sætte lys på pædagogikken omkring måltidet – og vores normer, regler og vaner?
  • Hvordan involverer vi børnene i og omkring måltidet, i samarbejde med den/de kostfaglige medarbejdere?
  • Hvordan kan vi i spisesituationen også arbejde med det sansemotoriske?
  • Hvordan understøtter vi børn, der er meget småt spisende eller uden mæthedsfornemmelse? Eller er udfordret i forhold til konsistenser, ny mad eller mad, der rører ved hinanden?
  • Hvordan kan vi arbejde med at levendegøre vores mad- og måltidspolitik?


  Om forløbet
  Forløbet tilpasses daginstitutionens behov. Dog sættes kun fokus på ét emne ad gangen, fx med afsæt i et læreplanstema. Udgangspunktet er i alt 6-8 uger med:

  • En indledende forventningsafstemning, hvor forløbet tilrettelægges
  • Iagttagelse ”skulder-ved-skulder” og sideløbende feedback/refleksion i forhold til måltidet. Typisk én gang om ugen
  • 2-3 refleksionsmøder á en times varighed
  • Kort, afsluttende møde, hvor vi samler op på erfaringer og aftaler mål for det fremadrettede arbejde
  • Opfølgende møde efter ca. 2 måneder, hvor vi evaluerer og afslutter forløbet


  Forventninger til daginstitutionen
  Det er afgørende, at personalet er motiveret for at sætte egen praksis i spil og vil afprøve nye pædagogiske handlemuligheder. Derfor er det nødvendigt, at der afsættes tid til refleksionsmøderne.

  Det forventes, at daginstitutionens leder deltager i den indledende forventningsafstemning og det afsluttende møde. Det kan også være en god investering at deltage i et eller flere refleksionsmøder. I mange tilfælde vil det være oplagt, at en kostfaglig medarbejder deltager i det indledende møde og dele af forløbet.

  Hvilke faggrupper deltager fra TCBU?
  En eller to fra følgende faggrupper: pædagogiske vejledere, småbørnskonsulenter, fysio-/ergoterapeuter. Desuden er der mulighed for, at Birgit Kjærgaard (kostkonsulent i Dagtilbud) indgår i forløbet.

  Hvis du vil vide mere
  ...inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Annette Friis Andersen

  Teksten herover i PDF-fil (til print)

  Bestil inklusionspakken her

 • Legens potentiale til børn med traume

  Kort video introduktion

  Hør pædagogisk vejleder Mariane Nielsen fortælle om inklusionspakken til børn med traume.

  Formål og indhold
  Det er vigtigt, at børn og unge får en tryg og stabil opvækst for at klare sig godt i livet. Ikke alle børn vokser op under disse vilkår. Hvis børn føler sig truet – enten udefra eller indefra - mister de deres potentiale til at lege og udvikle sig. Det potentiale genvindes, når voksne omkring børnene skaber tryghed i hverdagen. Uanset hvad et barn har lært og oplevet tidligt i livet, er det vigtigt at blive ved med at støtte den grundlæggende udvikling, så barnet får udviklet de mestringsstrategier, der skal til, for at det kan indgå i hensigtsmæssige samspil med andre. Leg hjælper børn med at udvikle relationer, og gennem glædesfyldte lege og aktiviteter modnes barnet socialt, følelsesmæssigt og personligt.
  Inklusionspakken er baseret på NUSSA, som står for Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet, som er en legebaseret indsats udviklet til børn med traumer. NUSSA bygger på legens udviklende principper for at gøre børnene trygge og åbne overfor lærende og udviklende fællesskaber. Der tages udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone, og legene struktureres efter deres følelsesmæssige udviklingsniveau.
  Målgruppen er børn mellem 3-6 år med traumer og voksne, som kan være i nuet, og som kan lide at lege og bruge sig selv aktivt i samspil med børn.

  Om forløbet

  • Det er et praksisnært forløb á 10-12 legesessioner med en gruppe på max. 6 børn, en pædagog fra institutionen og 2 NUSSA vejledere fra TCBU. En legesession er ca. 1 time og efterfølges af fælles refleksion over dagens session på 15 min. Her har vi bl.a. fokus på selvagens - vi voksnes indflydelse på, at det går, som det går.
  • NUSSA-vejlederne planlægger hele forløbet og er karavanefører i gruppen. I hver session er der et formål og dagens tema. Programmet består af en indledende rundkreds, dagens leg, dagens aktivitet og afsluttende rundkreds.
  • Vi starter med et forventningsmøde, hvor vi giver et kort oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi og legens betydning. Dette evt. på et personalemøde/stuemøde.
  • Et afsluttende møde, hvor vi samler op på erfaringer og aftaler mål for det fremadrettede arbejde f.eks. i form af legeværksteder.
  • Et opfølgningsmøde 1-2 mdr. efter endt inklusionspakke, hvor vi evaluerer og afslutter forløbet.


  Forventninger til daginstitutionen
  Det er afgørende, at den deltagende pædagog kan lide at lege og bruge sig selv aktivt i samspil med børn og andre voksne. Det er ikke legene i sig selv, der udvikler barnet og gruppen, men det er samspillet med de voksne omkring legen, der er udviklende.
  Institutionen står for sammensætningen af gruppen, som skal være på max. 6 børn, hvoraf 2-3 af disse er børn med traumer.
  Det forventes, at daginstitutionslederen deltager i den indledende forventningsafstemning og det afsluttende møde.

  Brugeranmeldelse fra daginstitutionen

  Hør Mette Haugaard Olsen, AKT pædagog i en af Vejle Kommunes daginstitutioner, fortælle om institutionens udbytte af en inklusionspakke om legens potentiale. NB! Vi gør opmærksom på, at børnene i disse videoklip er modeller og altså ikke ramt af traume og lignende.

  Hvilke faggrupper deltager fra TCBU?
  2 vejledere fra TCBU.

  Hvis du vil vide mere
  …..inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Annette Fris Andersen

  Teksten herover i PDF-fil (til print)

  Bestil inklusionspakken her

 • Legens potentiale

  Kort video introduktion

  Hør pædagogisk vejleder Pia Vestergaard Nielsen fortælle om inklusionspakken. 

  Formål og indhold
  Mange erfaringer viser, at leg gør en kæmpe forskel for børns udvikling og trivsel. Gennem hensigtsmæssig leg styret af voksne kan triste og indadvendte børn blive mere livlige, udadvendte og engagerede. Urolige børn kan falde til ro og begynde at indgå i mere afstemte samspil med andre.
  Målgruppen er børn mellem 3- 6 år og voksne der kan lide at lege og bruge sig selv aktivt i samspil med børn.
  Formålet med denne inklusionspakke er at opbygge og styrke børns sociale, følelsesmæssige, og personlighedsmæssige ressourcer gennem strukturerede lege og aktiviteter i samspil med nærværende voksne. Det er glædesfyldte aktiviteter, hvor vi skal have det sjovt og hvor børn og voksne får positive erfaringer med at indgå i et børnefællesskab. Det er ikke legene i sig selv, men måden vi er sammen på, der skaber udvikling hos det enkelte barn og gruppen.

  For eksempel…

  • Hvordan kan vi arbejde med børns affektregulering/selvkontrol og følelsesmæssig afstemning med andre?
  • Hvordan kan vi gennem leg arbejde med skoleparathed, børnenes opmærksomhed på sig selv og andre samt evne til fordybelse?
  • Hvordan arbejder vi med børnefællesskaber og alle børns ret til at være en del af det?
  • Hvordan kan vi arbejde med børns energiniveau med op- og nedregulerende legeaktiviteter? 


  Om forløbet

  • Det er et praksisnært forløb á 10-12 legesessioner med en gruppe på 6-8 børn, en pædagog fra institutionen og 2 medarbejdere fra TCBU. En legesession er ca. 1 time og efterfølges fælles refleksion på 15 min. over dagens session. Her har vi bl.a. fokus på selvagens, dvs. vi voksnes indflydelse på, at det går, som det går.
  • Medarbejderne fra TCBU planlægger hele forløbet og er karavanefører i gruppen de første 6 gange, herefter skifter karavaneførerrollen til pædagogen i gruppen.
  • Vi starter med et forventningsafstemningsmøde, hvor vi giver et kort oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi og legens betydning, evt. på et personalemøde/stuemøde.
  • Et afsluttende møde, hvor vi samler op på erfaringer og aftaler mål for det fremadrettede arbejde f.eks. i form af legeværksteder.
  • Et opfølgningsmøde 1-2 mdr. efter endt inklusionspakke, hvor vi evaluerer og afslutter forløbet.


  Forventninger til daginstitutionen
  Det er afgørende, at den deltagende pædagog kan lide at lege og bruge sig selv aktivt i samspil med børn og andre voksne.
  Institutionen står for sammensætningen af gruppen bestående af 6-8 børn, hvor det er en blanding af børn med forskellige styrker og behov.
  Det forventes, at daginstitutionens leder deltager i den indledende forventningsafstemning og det afsluttende møde.

  Brugeranmeldelse fra daginstitutionen
   

  Hør Mette Haugaard Olsen, AKT pædagog i en af Vejle Kommunes daginstitutioner, fortælle om institutionens udbytte af en inklusionspakke om legens potentiale. NB! Vi gør opmærksom på, at børnene i disse videoklip er modeller.

  Hvilke faggrupper deltager fra TCBU?
  2 pædagogisk vejleder.

  Hvis du vil vide mere
  ……inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Annette Friis Andersen

  Teksten herover i PDF-fil (til print)

  Bestil inklusionspakken her

   

 • Annette Friis Andersen

  Distriktsleder for distrikt Øst

  Send e-mail
  telefon 76 81 54 06
  mobil 40 32 96 27
 • Lars Gabriel Jensen

  Distriktsleder for distrikt Midt

  Send e-mail
  telefon 76 81 54 07
  mobil 29 10 51 29
 • Kirsten Høi Krogh

  Pædagogisk vejleder

  Send e-mail
  mobil 51 83 68 25
 • Skolen

 • Narrativer i klasserummet

  Formål og målgruppe
  Hvordan styrker vi – gennem stærke narrativer – inkluderende læringsmiljøer?

  Udtrykket ”narrativ” betyder fortælling. Fortællinger om os selv og vores
  relationer, om udfordringer og succeser, om vores liv – og som vi hver især er bærere af. Det narrative perspektiv indebærer en forståelse af, at vores
  handlinger får mening og værdi gennem de fortællinger, vi deler med hinanden.

  Undertiden kan fortællingerne også være med til at fastlåse positioner, perspektiver og handlemuligheder, når de dominerende fortællinger, vi udvikler, er negative.

  Inklusionspakken tager afsæt i narrativ teori og narrative teknikker – at problemer ikke forstås som iboende det enkelte menneske, men som noget der foregår mellem mennesker og i de fortællinger, vi har om vort (skole)liv.

  Inklusionspakken er et tilbud til teamet omkring fx en klasse eller årgang, om at skærpe opmærksomheden på de fortællinger, der ikke umiddelbart får lys. Det kan være fortællinger om det store fællesskab, grupper eller enkelte elever.
  Fortællinger, der styrker læringsmiljøerne og smitter af på elevernes adfærd, roller og deltagelsesmuligheder.

  For eksempel…

  • Hvordan kan teamet skabe nye dynamikker i klassekulturen?
  • Hvordan kan vi sammen blive klogere på, hvordan alternative fortællinger kan bidrage til øget trivsel og faglig udvikling for enkeltelever?
  • Hvordan arbejder vi som team med fællesskabet i en klasse præget af fx mobning, grupperinger mv.?


  Om forløbet

  • Forud for opstarten holder vi sammen et indledende møde, hvor forventninger afstemmes, og forløbet tilrettelægges
  • Forløbet strækker sig over 3-6 måneder, hvor vi mødes 3-4 gange. Vi kan veksle mellem observationer, små oplæg, praktiske øvelser og refleksion afhængig af teamets ønsker til forløbet, og de behov der viser sig i løbet af processen
  • Der vil være opgaver mellem hver gang, vi mødes
  • På det afsluttende møde evaluerer vi og aftaler det videre forløb
  • Forløbet kan suppleres af et teoretisk oplæg til teamet, årgangen, fasen. Enten som indledning eller afslutning


  Forventninger til skolen
  Det er teamet, der kommer til at arbejde. Derfor er det også afgørende, at man er forpligtet på hinanden og har lyst til at sætte egen praksis i spil. Møderne kan planlægges som del af teammøderne, men det er nødvendigt også at afsætte tid mellem møderne. Forventet samlet tidsforbrug: 10-12 timer pr. deltager.
  Udover teamet forventes en ledelsesrepræsentant at deltage i den indledende forventningsafstemning og det afsluttende møde. Det største udbytte opnås, hvis deltagelsen er så bred som mulig. Det anbefales derfor, at en repræsentant fra skolens ressourcecenter/PLC også deltager i forløbet.
  Hvis det er relevant, tager vi afsæt i seneste live’n’learn klasseprofil (medsendes bestillingen).

  Hvilke faggrupper deltager fra TCBU?
  Psykologiske rådgivere og pædagogiske vejledere

  Hvis du vil vide mere
  ...inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Michael Højer

  Teksten herover i PDF-fil (til print)

  Har du behov for denne indsats, så kontakt den psykologiske rådgiver der betjener din skole

 • Mentalisering i klassefællesskabet

  Formål og målgruppe
  Formålet med denne inklusionspakke er at skærpe opmærksomheden på evnen til at mentalisere. Det er den voksnes evne til at mentalisere, der understøtter og udvikler elevernes mentaliseringsevne. Derfor er målgruppen teamet omkring klassen.

  For eksempel…
  Det er mandag morgen. Da du møder ind, får du en besked om, at din kollega har meldt sig syg. De aftaler, I sammen havde udformet for dagen, går i vasken. Du sukker og tænker: ”Så er det atter kendt læsestof, som eleverne skal arbejde med”. Samtidig kommer en elev løbende og fortæller, at to andre elever er blevet uvenner. Du går ned i klassen og tænker ved dig selv: ”Fedt nok, de to elever er igen uenige om, hvem der er bedste venner.” Den ene elev er løbet væk. Den anden elev græder højt. Du tænker: ”Jeg kan ikke både trøste og ringe til forældre, imens klassen venter, hvad gør jeg?”. I samme øjeblik åbner en kollega døren og siger: ”3 af dine elever render som sædvanligt rundt og larmer foran min klasse”. Du råber ud til eleverne: ”Nu må I altså komme ind, jeg siger det samme hver eneste morgen, hvornår lærer I det?”.

  • Hvad tænker, føler og mærker du, da du kommer hjem?
  • Hvorfor mon elever og kolleger handler, som de gør?
  • Hvad kan være årsag til de handlinger, der udspiller sig foran os?


  Evnen til at se bag ved krop og adfærd for at søge forklaringer og beskrivelser af mentale tilstande (følelser, tanker, intentioner og behov) betegnes med; mentalisering/mentaliseringsevne/evnen til at mentalisere.

  Vi mentaliserer, når vi overvejer vores egne og andres mentale tilstande. Desuden er mentalisering en psykologisk evne, som handler om at kunne regulere sine følelser. Mentaliseringsparadigmet har sin oprindelse ved professor Peter Fonagy & Anthony Bateman. Mentalisering er ikke noget
  nyt. Mentalisering er noget, mennesker gør hele tiden, men ofte uden bevidsthed herom. Ved at have eksplicit fokus på vores mentaliserings-evne, kan vi bedre regulere vores følelser, der ofte bliver sat på prøve eller overset i en travl hverdag. Det kan give dårlig samvittighed og forringe vores trivsel, hvis vi reagerer uhensigtsmæssigt over for os selv, vores kolleger og ikke mindst over for eleverne. Ved at have fokus på mentalisering kan vi potentielt opfange og forebygge en række uhensigtsmæssige og automatiserede handlinger.

  Om forløbet
  Jeres udfordringer eller undren udforskes i fællesskab med to psykologiske rådgivere fra TCBU.

  Forløbet inddrager eksempler fra jeres praksis og består af følgende:

  • Forventningsafstemning med teamet og ledelsen (1½ time)
  • Teoretisk oplæg til teamet (Den mentaliserende indstilling præsenteres og forløb aftales) (5 kvarter)
  • Supervision med teamet (3 gange a’ 5 kvarter)
  • Teoretisk oplæg med praksisbeskrivelse fra teamet til personalet fra indskoling, mellemtrin eller udskoling (1 time)
  • Evaluering inden for 3 måneder (1 time)


  Hvilke faggrupper deltager fra TCBU?
  Psykologiske rådgivere

  Hvis du vil vide mere
  ...inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte de psykologiske rådgivere: Natascha Blak Fyrst Christensen, Stine Brogaard Steffensen eller Claus Linnemann Huulgaard

  Teksten herover i PDF-fil (til print)

  Har du behov for denne indsats, så kontakt den psykologiske rådgiver der betjener din skole

 • Arbejdshukommelse og læring

  Formål og målgruppe
  Hvordan kan vi skærpe opmærksomheden på strategier, som støtter elevernes arbejdshukommelse og dermed skaber bedre forudsætninger for læring?

  Undersøgelser viser, at 1 ud af 10 elever har mindre arbejdshukommelses kapacitet.

  Arbejdshukommelsen refererer til det system i hjernen, som fastholder og håndterer den information, der er nødvendig for at udføre komplicerede kognitive opgaver som fx læsning, læring og logisk tænkning.

  Arbejdshukommelse er altså en afgørende forudsætning for succes i skolen. Den påvirker alle områder af læring og er den faktor, som bedst kan forudsige læringsresultater for 5-18 årige.

  For eksempel…

  • Hvordan kan teamet arbejde med kompenserende strategier for at støtte elevernes arbejdshukommelse?
  • Hvordan får vi viden om arbejdshukommelse, og råd og vejledning i hvordan denne viden kan omsættes i klasserummet.


  Om forløbet
  Udgangspunktet er:

  • En indledende forventningsafstemning, hvor forløbet tilrettelægges
  • Oplæg på pædagogisk rådsmøder.
  • Igangsætte praksisnære forandringer med fokus på konkrete arbejdsindsatser, der kan støtte arbejdshukommelse strategier i klasserummet.
  • Refleksionsmøde
  • Afsluttende møde med evaluering, hvor vi aftaler, hvordan opfølgning på forløbet skal være


  Forventninger til skolen
  Det er afgørende, at lærere og pædagoger har lyst til at sætte egen praksis i spil og deltager aktivt i refleksioner og afprøvning af nye handlemuligheder. Det betyder, at det er nødvendigt at afsætte tid.

  Udover teamet forventes en ledelsesrepræsentant at deltage i den indledende forventningsafstemning og det afsluttende møde. Det største udbytte opnås, hvis deltagelsen er så bred som mulig. Det anbefales derfor, at en repræsentant fra skolens ressourcecenter/PLC deltager i forløbet.

  Hvis det er relevant, tager vi afsæt i seneste live’n’learn klasseprofil (medsendes bestillingen).

  Hvilke faggrupper deltager fra TCBU?
  Psykologiske rådgivere og læse- og matematikkonsulent

  Hvis du vil vide mere
  ...inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Michael Højer

  Teksten herover i PDF-fil (til print)

  Har du behov for denne indsats, så kontakt den psykologiske rådgiver der betjener din skole

 • Forebyggelse af angst

  Formål og indhold
  Hvordan støtter vi elevernes modig adfærd og derigennem forebygger angst i skolen?

  Angstlidelse er den mest almindelige psykiske lidelse i barndommen; 5-10 % oplever angst i en grad, der forstyrrer deres udvikling. Udvikling af angst frem mod en decideret angstlidelse kommer ofte snigende.

  Inklusionspakken er et tilbud til skolens personale, hvor de vil opnå viden om, hvordan de kan forebygge og håndtere angst hos elever. Formålet med pakken er at dæmme op for udviklingen af angst lidelser blandt eleverne og forebygge at det udvikler sig til ex mobning, læringsvanskeligheder og skoleværing.

  Inklusionspakken kan sammensættes ud fra skolens ønsker og behov med
  elementer som undervisning, praksisnære case drøftelser med opfølgning og sparring.

  For eksempel…

  • Han går hjem før skoletid – hvordan håndterer vi det?
  • Hun har ofte ondt i maven og hovedet – hvordan støtter vi hende bedst muligt?
  • Han er meget tilbageholdende – hvordan udfordrer vi ham på rette vis?
  • Der er en række ting, han ikke vil – hvordan giver vi ham mod?
  • Forældre og barn har svært ved at sige farvel – hvordan hjælper vi dem?


  Om forløbet

  • Forud for opstarten holder vi sammen et indledende møde, hvor
   forventninger afstemmes, og forløbet tilrettelægges
  • Vidensoplæg omkring forekomst af angst, patologisk angst og kognitiv
   adfærdspædagogik – målrettet teamet, årgangen eller hele skolen.
  • Cases fra lærernes og pædagogernes praksis drøftes, analyseres og vi
   idé generer til nye pædagogiske veje.
  • Afsluttende eller opfølgende møde med leder og kontakt personer
   efter 3 måneder.


  Forløbet kan godt tilrettelægges blot med et oplæg. Casedrøftelserne kan gøres over flere møder, med mellemliggende øve tid. Vi vil gerne ligge op til, at forløbet designes i fællesskab med skolen.

  Forventninger til skolen
  Det er afgørende, at personalet er motiveret til at opnå ny viden og har lyst til at sætte egen praksis i spil.

  Udover teamet forventes en ledelsesrepræsentant at deltage i den indledende forventningsafstemning og det afsluttende møde. Det største udbytte opnås, hvis deltagelsen er så bred som mulig. Det anbefales derfor, at en repræsentant fra skolens ressourcecenter/PLC også deltager i forløbet.

  Hvilke faggrupper deltager fra TCBU?
  Psykologiske rådgivere

  Hvis du vil vide mere
  ...inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Vivian Anditsch 

  Teksten herover i PDF-fil (til print)

  Har du behov for denne indsats, så kontakt den psykologiske rådgiver der betjener din skole

 • Overleveringsforløb ved skolestart

  ... for børn med særlige behov

  Formål og målgruppe
  Hvordan sikrer vi et godt overleveringsforløb fra børnehave til skole for børn med
  særlige behov, som har været tilknyttet en pædagogisk vejleder fra TCBU?

  Inklusionspakken er et tilbud til skolen, hvorfor det også er skolen som søger om
  pakken.

  Inklusionspakken er et tilbud til et team i skolen, som skal skabe en god skolestart
  for et barn, der har haft støtteforløb med en pædagogisk vejleder fra TCBU i
  daginstitutionen. Forløbet skal sikre, at relevant viden om barnets behov og anvendte pædagogiske redskaber bliver kendt af teamet. Og dermed bidrage til, at barnet udvikler gode, nære relationer til børn og voksne i skolen.

  For eksempel…

  • Hvordan kan skolen sikre en god start for barnet, så barnet lærer skolens
   rammer, de nye voksne og dagsrytmen at kende?
  • Hvordan kan skolen gøre brug af daginstitutionens erfaringer med
   tilrettelæggelsen af rammerne for barnet og anvendelige pædagogiske
   værktøjer?


  Forventninger til skolen
  Forløbet er et supplement til den obligatoriske overlevering, som skole og
  daginstitutionen gennemfører. Den pædagogiske vejleder kan med fordel deltage på dette møde. Se Visitationsproces for børn med særlige behov (link skal rettes før udgivelse)

  Det forventes, at barnet tilknyttes en kontaktperson i skolen, hvis opgave er at skabe en særlig kontakt til barnet. Teamet, en ledelsesrepræsentant og om muligt en repræsentant fra skolens ressourcecenter/PLC forventes at deltage i den indledende forventningsafstemning og det afsluttende møde.

  Om forløbet
  Inklusionspakken er et overleveringsforløb til forskel fra et støtteforløb. Indsatsen
  skal derfor suppleres af, at skolen selv aktivt arbejder med at skabe et inkluderende miljø for hele klassen/SFO’en. Det betyder, at det er nødvendigt, at der afsættes tid til fælles refleksion med den pædagogiske vejleder.
  Forløbet tilrettelægges individuelt afhængig af barnets særlige behov og om
  skolestarten foregår rullende, til august eller i en førskolegruppe.

  Før skolestart:

  • Forløbet starter med en indledende forventningsafstemning (gerne ½ til 1 år
   inden skolestart), hvor forløbet tilrettelægges
  • Barnets kontaktperson i skolen besøger barnet i det kendte miljø i
   daginstitutionen. Dialog mellem primærpædagog og kontaktperson omkring
   barnets ressourcer og adfærd.


  Fra skolestart til forløbets afslutning: 2-5 uger

  • Barnet starter i skole. Den pædagogiske vejleder følger i perioden barnet i
   begrænset omfang. Dette aftales på forventningsafstemningsmødet.
  • Der skal være tid til, at teamet og den pædagogiske vejleder sammen kan
   reflektere over barnets trivsel, omfanget aftales på
   forventningsafstemningsmødet.


  Hvilke faggrupper deltager fra TCBU?
  Den til barnet tilknyttede pædagogiske vejleder

  Hvis du vil vide mere
  ...inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Annette Friis Andersen

  Teksten herover i PDF-fil (til print)

  Bestil inklusionspakken her

 • Annette Friis Andersen

  Distriktsleder for distrikt Øst

  Send e-mail
  telefon 76 81 54 06
  mobil 40 32 96 27
 • Michael Højer

  Distriktleder for distrikt Nord

  Send e-mail
  mobil 24 84 99 18
 • Claus Linnemann Huulgaard

  Distriktsleder for Vest

  Send e-mail
  mobil 51 43 51 05