Tvær­fag­ligt Cen­ter for ­Børn og Un­ge

Vi yder rådgivning til forældre, børn og unge i alderen 0 - 17 år.

Tværfagligt Center for Børn og Unge er sparringspartner til dagtilbud og skoler, der har brug for støtte og rådgivning. Vi samarbejder med alle dagtilbud og skoler i Vejle Kommune.

Alle vores medarbejdere har en særlig viden omkring børn og unge.

I Tværfagligt Center er vi mange faggrupper som arbejder forebyggende, ved at understøtte de professionelle i at skabe en inkluderende og udviklende hverdag for børn og unge i alderen 0 – 17 år i samarbejde med deres forældre.

Ved behov udarbejdes vurderinger til brug for specifikke indsatser med børn og unge – eller til brug for visitation til andre tilbud.

 • Se vores kompetencer

 • Pædagogisk vejleder

  De pædagogiske vejledere arbejder et antal timer om ugen i daginstitutionen i forhold til en gruppe af børn eller et enkelt barn. 

  De pædagogiske vejledere arbejder med følgende opgaver:

  • Observation
  • Direkte indsatser i daginstitutionen på en stue ift. en gruppe el. et enkelt barn
  • Udvikling af det pædagogiske miljø i samarbejde med pædagogerne på stuen
  • Vejleder og rådgiver til det pædagogiske personale og forældre om udvikling, samspil, adfærd, stimulering og leg, træning af færdigheder og kommunikation
  • Formidler ny viden og materiale
  • Træning individuelt eller i en gruppe
  • Strukturerer miljøet med henblik på optimale vilkår for social læring for barnet i gruppen
  • Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med daginstitution og forældre
  • Udarbejdelse af udviklingsbeskrivelse og statusrapport
 • Småbørnskonsulent

  Småbørnskonsulenterne kan uden forudgående visitation bestilles til en kort sparring for at komme videre i arbejdet omkring et barn eller en børnegruppe?

  Hvad kan der sættes fokus på?

  • Inspiration til personalets næste iagttagelse
  • Råd, vejledning og faglig sparring i et kort forløb
  • Anvisning af pædagogiske redskaber, aftale om afprøvning og evt. opfølgning efter fx 4 uger
  • Redskaber til et styrket forældresamarbejde
  • Vejledning i forhold til udarbejdelse af pædagogiske udviklingsbeskrivelser
  • Drøftelse af øvrige relevante tilbud som en konsultation, en pædagogisk udredning, inklusionspakker og Tidlig Hjælp
  • Børn med handicap

   

 • Musik- og bevægelsesvejleder

  Musik og bevægelse kan bruges som pædagogiske redskaber til at styrke de inkluderende børnefællesskaber.

  Bevægelse har betydning for barnets rytmer, lyde og senere sprog. At sætte fokus på musik og bevægelse i daginstitutionen kan derfor være med til at styrke børnenes motoriske, sproglige, følelsesmæssige og sociale udvikling.

  Indsats bestilles som inklusionspakke.

 • Sprogvejleder

  Sprogvejlederne løser opgaver i forhold til flersprogede børn.

  Ved flersprogede børn forstås "børn, der har andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk”

  Sprogvejlederen kan:

  • tilbyde generel vejledning/sparring inden for flersprogsområdet. (I dagligdagen i institutionen, konsultationer, forældremøder, personalemøder m.m.)
  • vejlede og supportere ved spørgsmål vedr. gennemførelse af ”Sprogvurdering 3-6”.
  • vejlede ved udarbejdelse/kvalificering af sprogpædagogisk handleplan i samarbejde med institutionen primært ved særlig indsats.
  • deltage i forældresamtaler, primært ved særlig indsats.
  • indgå i tidlig indsats i vuggestue, i dagpleje og i hjemmet for at styrke flersprogede børns sproglige udvikling.
  • styrke fokus på forældreinddragelse i institutionen.
  • medvirke til styrkelse af det generelle sprogmiljø i institutionen.
  • indgå i sprogforløb med fælles refleksion: Der samarbejdes skulder ved skulder for at styrke det enkelte barns sprogtilegnelse i samspil med de øvrige børn.
  • indsatsen afstemmes efter institutionens ønsker og behov og sprogvejlederens tid til opgaveløsningerne.
 • Psykologisk rådgiver

  Psykologiske rådgivere arbejder i forhold børn og unges udvikling, indlæring og trivsel, samt deres nærmeste voksne, d.v.s. forældre, lærere og pædagoger

  Psykologiske rådgivere arbejder primært konsultativt med at støtte de voksne omkring barnet/den unge.

  Psykologiske rådgivere foretager:

  • Råd og vejledning til forældre, lærere og pædagoger
  • Supervision til professionelle
  • Pædagogisk-psykologiske vurderinger
  • Psykologiske udredninger og formidling af disse til relevante parter
  • Vurdering af behov for specialpædagogiske foranstaltninger
  • Årlig revurdering for børn i specialpædagogiske tilbud
  • Henvisning til videre udredning indenfor sundhedssystemet
  • Åben rådgivning til børn og unge og forældre
 • Tale-hørekonsulent

  Tale-hørekonsulenter arbejder med børn, der har sproglige vanskeligheder eller forsinkelser i den sproglige udvikling i samarbejde med deres nærmeste voksne, d.v.s. forældre, lærere og pædagoger

  Tale- hørekonsulenter arbejder primært konsultativt med at støtte de voksne omkring barnet/den unge.

  Tale- hørekonsulentens opgaver:

  • Konsultativ indsats, sekundært med udredning og specialpædagogisk indsats.
  • Supervision til professionelle
  • Pædagogisk-psykologiske vurderinger
  • Undervisningsforløb til børn eller voksne, individuelt eller i grupper, lokalt eller centralt
  • Henvisning til og varetagelse af interne tilbud: Stammen, høretab, sprog, oralmotorisk tilbud
  • Henvisning til videre udredning indenfor sundhedssystemet
 • Fys/ergoterapeut

  Fys/ergoterapeuter hjælper børn med motoriske vanskeligheder eller fysiske handicap.

  Vi varetager primært opgaver i forhold til børn i førskolealderen, deres familier og personale på børne- og ungeområdet.

  Vi er ansat med henblik på at yde en sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

  Fys-/ergoterapeuternes opgaver:

  • Konsultation til forældre, sundhedsplejen, dagplejere og pædagoger.
  • Observere og afdække barnets sansemotoriske udvikling.
  • Vejlede og rådgive i aktiviteter og stimulering, der fremmer børns trivsel.
  • Medvirke ved udredning af problemstillinger, vurdere ressourcer og behov i samarbejde med forældre og andre relevante samarbejdspartnere.

  Børnetræning
  Fys/ergoterapeuterne henviser til sansemotorisk træning efter Servicelovens § 11.7 og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86.2 

 • Socialfaglig rådgiver

  De socialfaglige rådgivere er en støtte til dagtilbud og skolers arbejde med børn og familier med socialfaglige problemstillinger.

  De socialfaglige rådgiveres arbejde består både af at vejlede og give konsultativ bistand til andre faggrupper og af at være direkte i dialog med børn og forældrene. Der er altid tale om relativt korte og afgrænsede indsatser, der er baseret på frivillighed. Hvis der er behov for andre indsatser, kan den socialfaglige rådgiver medvirke til at kontakte andre samarbejdspartnere både i og udenfor kommunen.

  Hvornår kan en socialfaglig rådgiver hjælpe?

  Det kan de f.eks. hvis ...

  • Personalet er usikre på, om et barns adfærd er bekymrende.
  • Det er svært at få etableret en god dialog med forældrene.
  • Personalet mangler inspiration til at komme videre med en problemstilling.
  • Personalet mangler viden om love, regler og praksis på det sociale område.
  • Et barn har meget fravær fra institutionen eller skolen.


  Hvordan hjælper den socialfaglige rådgiver?

  Det gør de ved at ...

  • Give råd og vejledning til personalet i en konkret sag.
  • Deltage med oplæg på møder med personalet.
  • Formidle kontakt til relevante samarbejdspartnere.
  • Tale med barnet eller forældrene.
  • Indgå i korte forløb med støtte til familierne.

   

 • Læsekonsulent

  Læsekonsulenterne understøtter det pædagogiske personale vedrørende inklusion af elever i skriftsproglige vanskeligheder:

  • Konsultativ bistand til relevante samarbejdspartnere.
  • Udredning af læsevanskeligheder på baggrund af vurderinger af skolernes testning og/eller uddybende læseundersøgelse – herunder diagnosticering af dysleksi.
  • Tværfaglig deltagelse i inklusionspakker
  • Netværksarbejde med skolernes resursepersoner i læsning
  • Udarbejdelse af kommunale strategier og retningslinjer samt procedure i forhold til identifikation af elever i dysleksi.
 • Matematikkonsulent

  Matematikkonsulenten understøtter det pædagogiske personale vedrørende inklusion af elever med massive matematikvanskeligheder

  • Konsultativ bistand til relevante samarbejdspartnere.
  • Kortlægning af matematikvanskeligheder
  • Diagnosticering af dyskalkuli.
  • Tværfaglig deltagelse i inklusionspakker.
  • Netværksarbejde med skolernes resursepersoner i læsning og matematik
 • De Åbne Rådgivninger

  De Åbne Rådgivninger er en del af Tværfagligt Centers tidlige indsats - en række lettilgængelige tilbud til børn, unge og familier. 

  Tilbuddene er kendetegnet ved at være kortere varende indsatser målrettet borgere der er interesseret i at modtage rådgivning og støtte.

  Se mere under De Åbne Rådgivninger