Dag­in­sti­tu­ti­on­er

Herunder ligger blanketter til daginstitutioner til brug ved henvendelser til Tværfagligt Center for Børn og Unge

Når du benytter vores blanketter skal du bruge institutionens MitID til Virk.dk 

 • Konsultation - KUN private daginstitutioner

  Konsultation

  Anonym konsultation
  Hvis du ønsker at konsultationen skal være anonym, skal du ikke udfylde barnets data (navn og cpr.nr. m.m.)

  Når du benytter vores blanketter skal du bruge institutionens NemID til Virk.dk 

  Konsultationer med medarbejdere fra Tværfagligt Center for Børn og Unge er omdrejningspunktet for det lokale tværfaglige samarbejde og sparring. Konsultationerne fastlægges for et år af gangen, fra august til og med juni og afholdes med interval afhængig af størrelse.

  Den enkelte leder skal hver gang vurdere, hvilke fagprofessionelle der er behov for deltagelse af afhængig af problemstilling.
  Sundhedsplejersken og Modtageteamet, Familie & Forebyggelse indgår som mulige fagprofessionelle sammen med øvrige medarbejdere fra Tværfagligt Center for Børn og Unge.  
  Det er op til lederen at bringe relevante fagligheder i spil. Ved tvivl kan lederen kontakte tale-hørekonsulenten for at drøfte hvem, der vil være relevant at inddrage i forhold til den konkrete problemstilling.

  Denne blanket indeholder: 

  • Formålet med mødet; hvorfor har det pågældende sted valgt at indkalde, og hvad ønskes der særligt sparring på.
  • En beskrivelse og evaluering af dagtilbuddet eller skolens egne indsatser og eventuelle øvrige indsatser.


  Materiale til en konsultation skal udsendes senest 14 dage før mødets afholdelse

  Forældredeltagelse
  Som udgangspunkt deltager forældrene i konsultationen. Hvis forældrene ikke ønsker at deltage, kan forældrenes samtykke til at drøfte bekymringen indhentes, og efterfølgende orienterer skolen forældrene om resultatet af drøftelsen.

  Det er også muligt at drøfte en bekymring uden forældrenes deltagelse og samtykke; jf. Servicelovens § 49a., hvis udvekslingen af oplysninger anses for nødvendig som led i det tidlige og forebyggende arbejde om udsatte børn og unge. Dette kan ske én gang. En sag kan også drøftes anonymt.

  OBS
  Hvis bekymringen for barnet/den unge er så stort, at det vurderes, at der er behov for en akut indsats; (f.eks. i forbindelse med vold eller seksuelle overgreb) skal der foretages en underretning med det samme.

  Læs mere om Underretning her

 • Indstilling til faglig vurdering (PPV) - KUN private daginstitutioner

  Indstilling til faglig vurdering - PPV

  Efter konsultation med Tværfagligt Center for Børn og Unge, kan man indstille et barn/en ung til videreforløb i Tværfagligt Center.

  Det er vigtigt at forældrene har accepteret teksten i  indstillingen og at forældrenes underskrift er på det indsendte skema.

 • Visitation - Støtte

  Ansøgningsblanket til Støtte

  Ansøgningsblanket til Støtte - forlængelse

  Støtte i form af særlig støttetildeling i daginstitutionen 

  Der kan søges om støtte, hvis der er tale om børn med:

  • fysisk handicap, der kræver særlige konkrete støtteopgaver i hverdagen
  • diagnosticeret somatisk sygdom, der kræver særlige støtteopgaver i hverdagen

  En diagnose udløser i sig selv ikke støtte, men giver vigtig viden om det enkelte barns udfordringer, som kan danne grundlag for tilrettelæggelsen af pædagogiske tiltag.    

  Støtten gives som en midlertidig opnormering af daginstitutionens eget personale.

  Forudsætningen for at ansøge om støtte er, at relevante lægefaglige og tværfaglige vurderinger dokumenteres.

  Ansøgninger om støtte behandles på visitationsmøder 3 gange om året.

  Når du benytter vores blanketter skal du bruge institutionens NemID til Virk.dk 

 • Visitation - Solen, minigruppe og dobbeltdagpleje

  Hent henvisningen her

  Visitationsudvalget vurderer, hvem der skal tilbydes en plads i Solen, minigruppe eller dobbeltdagplejeplads. Dette sker f.eks. på grundlag af henvisningsskemaet, eventuelle lægepapirer samt individuelle og faglige vurderinger. De faglige vurderinger udarbejdes af medarbejdere i Tværfagligt Center for Børn og Unge. Visitation til Solen, minigruppe og dobbeltdagpleje foregår 3 gange årligt; april, juni og november.

 • Underretning

 • Send filer sikkert til Tværfagligt Center for Børn og Unge

  Send filer sikkert til TCBU

  Du kan vælge at sende filer sikkert til TCBU via dette link.

 • Send video sik­kert­ til Tværfagligt Center for Børn og Unge

  https://www.dreambroker.com/channel/0ym9ec52/c6s9l5p1

  Du kan indsende video til Tværfagligt Center for Børn og Unge via linket eller ved at bruge QR-koden.

  Når optagelsen er sendt er det vigtigt at sende en e-mail til pinla@vejle.dk, hvor der oplyses navnet på den optagede person, navnet på daginstitutionen og oplys hvem i TCBU der skal se videoen.

  Se hvordan du sikkert kan sende filer, fotos og videos til Tværfagligt Center for Børn og Unge