Sko­le­børn­ 6­ ­-­ ­17­ år

Tværfagligt Center for Børn og Unge leverer specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, som har betydning for den enkelte elev eller klasses udvikling. Skoleområdet betjenes primært af psykologiske rådgivere, socialfaglige rådgivere og tale-hørekonsulenter. Formålet er at understøtte et fagligt udviklende og inkluderende læringsmiljø.

 • Åben Dør

  En mulighed for skolens medarbejdere at drøfte faglige udfordringer med en socialfaglig rådgiver og/eller en psykologisk rådgiver i mere uformelle rammer end fx konsultationen. Konkrete elever kan naturligvis drøftes anonymt.

  Læs mere om de Socialfaglig rådgiver og de psykologiske rådgivere

 • Konsultation

  ...er skolens møde. I et struktureret samtaleforløb, hvor Tværfagligt Center som udgangspunkt ikke møder eleven/klassen, afdækkes muligheder for at skabe forandringer.

  Konsultationen anvendes til at drøfte den pædagogiske praksis og inspirere til at anskue problemstillingen på ny og sammen udvikle tiltag til praksis. Konsultationen skal betragtes som et læringsrum, hvor lokal viden mødes med ekstern viden.

  Det er muligt at drøfte en bekymring uden forældrenes deltagelse og samtykke; jf. Servicelovens § 49a., hvis udvekslingen af oplysninger anses for nødvendig som led i det tidlige og forebyggende arbejde om udsatte børn og unge. Dette kan ske én gang. En sag kan også drøftes anonymt.

  Hvem deltager?

  • Som udgangspunkt deltager forældrene i konsultationen. Hvis forældrene ikke ønsker at deltage, kan forældrenes samtykke til at drøfte bekymringen indhentes, og efterfølgende orienterer skolen forældrene om resultatet af drøftelsen.
  • Fra Tværfagligt Center er skolens psykologiske rådgiver fast deltager
  • Ad hoc deltagere: tale/hørekonsulent, socialfaglig rådgiver, småbørnskonsulent, læsekonsulent eller sundhedsplejersken


  Skolens ledelsesrepræsentant

  • Er mødeleder og vurderer forud for mødet hvilke fagpersoner, der er relevante i forhold til problemstillingen
  • Sikrer, at relevante aktører modtager dagsorden senest 14 dage før mødets afholdelse
  • Sikrer, at der tages referat fra mødet, og at det journaliseres


  Der kan – ved særlige, akutte behov – indkaldes til ad hoc konsultationer.

  Dagsorden for den faste konsultation og bilag findes som skabeloner i SBSYS (under BU Folkeskoler).

  For privat- og friskoler findes blanket under Skemaer

 • Tale-hørevanskeligheder

  Tale-hørekonsulenternes indsats retter sig mod børn, der har sproglige vanskeligheder eller forsinkelser i den sproglige udvikling. Indsatsen sker i samarbejde med børnenes nærmeste voksne, typisk forældre, lærere og pædagoger.

  Tale- hørekonsulentens opgaver:

  • Konsultativ indsats, sekundært med udredning og specialpædagogisk indsats.
  • Supervision af professionelle.
  • Skriftlige faglige vurderinger.
  • Undervisningsforløb til børn eller voksne, individuelt eller i grupper, lokalt eller centralt.
  • Henvisning til og varetagelse af interne tilbud: Stammen, høretab, sprog, oralmotorisk tilbud.
  • Henvisning til videre udredning inden for sundhedssystemet.
 • Socialfaglig rådgiver

  De socialfaglige rådgivere er en støtte skolers arbejde med børn og familier med socialfaglige problemstillinger.

  De socialfaglige rådgiveres arbejde består både af at vejlede og give konsultativ bistand til andre faggrupper og af at være direkte i dialog med børn og forældrene. Der er altid tale om relativt korte og afgrænsede indsatser, der er baseret på frivillighed. Hvis der er behov for andre indsatser, kan den socialfaglige rådgiver medvirke til at kontakte andre samarbejdspartnere både i og udenfor kommunen.

  Hvornår kan en socialfaglig rådgiver hjælpe?

  Det kan de f.eks. hvis ...

  • Personalet er usikre på, om et barns adfærd er bekymrende.
  • Det er svært at få etableret en god dialog med forældrene.
  • Personalet mangler inspiration til at komme videre med en problemstilling.
  • Personalet mangler viden om love, regler og praksis på det sociale område.
  • Et barn har meget fravær fra institutionen eller skolen.


  Hvordan hjælper den socialfaglige rådgiver?

  Det gør de ved at ...

  • Give råd og vejledning til personalet i en konkret sag.
  • Deltage med oplæg på møder med personalet.
  • Formidle kontakt til relevante samarbejdspartnere.
  • Tale med barnet eller forældrene.
  • Indgå i korte forløb med støtte til familierne.

   

 • Psykologisk rådgivning

  Psykologiske rådgivere arbejder primært konsultativt med at støtte de voksne omkring barnet/den unges udvikling, indlæring og trivsel.

  Psykologiske rådgivere foretager:

  • Råd og vejledning til forældre, lærere og pædagoger

  • Supervision til professionelle

  • Pædagogisk-psykologiske vurderinger

  • Psykologiske udredninger og formidling af disse til relevante parter

  • Vurdering af behov for specialpædagogiske foranstaltninger

  • Årlig revurdering for børn i specialpædagogiske tilbud

  • Henvisning til videre udredning indenfor sundhedssystemet

  • Åben rådgivning til børn og unge og forældre

 • Indstilling - faglig vurdering

  Hvis der er behov for specifik viden om eleven – udover skolens egen viden – har Tværfagligt Center mulighed for at udarbejde en faglig vurdering/PPV.

  Den faglige vurdering kan udarbejdes af én eller flere af faggrupperne i Tværfagligt Center, afhængig af behovet.

  Det er en forudsætning for en PPV, at sagen forinden har været drøftet på en konsultation.

  For kommunale skoler findes Indstillingsskema til en PPV i SBSYS som kladdeskabelon under BU Folkeskoler.

  For private- og friskoler findes Indstillingsskemaet her

 • Sansemotorik

  Fys/ergoterapeuterne betjener kun skoleområdet i forhold til børn med store motoriske- og sansebearbejdnings vanskeligheder, som gør det svært for barnet/den unge at deltage i undervisningen.

 • Motorisk træning

  Fys/ergoterapeuterne henviser til sansemotorisk træning efter Servicelovens § 11.7 og vedligholdelsestræning efter Servicelovens § 86.2  efter forudgående konsultation.

  Sansemotorisk træning 

  Træningen kan bevilges op til ½ år med henblik på et varigt løft i funktionsniveau, så barnet efterfølgende kan understøttes i det daglige miljø.

  Kriterierne for optagelse på tilbuddet er, at der er tale om væsentlige motoriske vanskeligheder, der ikke kan afhjælpes i det daglige miljø, samt at barnet skal have udbytte af trænings tilbuddet.

  Vedligeholdelsestræning 

  Træningen kan bevilges til børn og unge, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har behov for træning til at vedligeholde færdigheder. 

  Forudsætninger for at modtage et trænings tilbud er, at barnet er motiveret for at deltage og det fagligt vurderes, at barnet vil profitere af tilbuddet. 

  Gruppen kan opdeles i to kategorier:

  • Børn uden diagnose, som  er i målgruppen via faglig vurdering
  • Børn som opfylder diagnosekriterierne for vederlagsfri fysioterapi, men som ikke opfylder sundhedsstyrelsens yderligere kriterier for at modtage denne ydelse. 
 • Visitation - specialtilbud

  Specialundervisningstilbud

  Visitation - hvordan?

  Læs alt om henvisning til specialtilbud her

  Visitation til specialundervisning er følgende uger:

  Uge 37 - sidste frist for indlevering af materiale er den 24. august 2018, kl. 12.00

  Uge 48 - sidste frist for indlevering af materiale er den 9. november 2018, kl. 12.00

  Uge 8 - sidste frist for indlevering af materiale er den  25. januar 2019, kl. 12.00

  Uge 20 - sidste frist for indlevering af materiale er den  26. april 2019, kl. 12.00

 • Skriftsproglige vanskeligheder/ordblind

  Læsekonsulenterne understøtter det pædagogiske personale vedrørende inklusion af elever i skriftsproglige vanskeligheder:

  • Konsultativ bistand til relevante samarbejdspartnere.
  • Udredning af læsevanskeligheder på baggrund af vurderinger af skolernes testning og/eller uddybende læseundersøgelse – herunder diagnosticering af dysleksi.
  • Tværfaglig deltagelse i inklusionspakker
  • Netværksarbejde med skolernes resursepersoner i læsning
  • Udarbejdelse af kommunale strategier og retningslinjer samt procedure i forhold til identifikation af elever i dysleksi.

  Olga Snor, læsekonsulent
  Anita Lundkvist, læsekonsulent 

  Ordblindepakker

  Som en del af ordblindestrategien blev det besluttet, at der i skoleåret 2017/2018 skulle nedsættes et kompetencecenter for arbejdet med ordblindhed. Et kompetencecenter i form af ordblindepatruljen.dk – faciliteret af Smidstrup- Skærup Skole i samarbejde med CSV og læsekonsulenterne.

  Formålet med kompetencecentret er, at understøtte arbejdet på skolerne med elever, som har læse- og skrivevanskeligheder. Kompetencecenteret stiller deres viden til rådighed for skolerne i Vejle og indgår i et tæt samarbejde – tilpasset den enkelte skole – om følgende 3 tilbud:

  • Tilbud 1 Opstart af skolens ordblindepatrulje/elevnetværk
  • Tilbud  2 Opstart af forældreworkshops/undervisning af forældre i grundlæggende it-færdigheder
  • Tilbud 3 Workshop med hands-on øvelser for personalet i App-writer og andre programmer

   

  Du har mulighed for at bestille pakkerne her.

 • Matematik

  Matematikkonsulenten understøtter det pædagogiske personale vedrørende inklusion af elever med massive matematikvanskeligheder:

  • Konsultativ bistand til relevante samarbejdspartnere.
  • Kortlægning af matematikvanskeligheder
  • Diagnosticering af dyskalkuli.
  • Tværfaglig deltagelse i inklusionspakker.
  • Netværksarbejde med skolernes resursepersoner i læsning og matematik
    

  Anita Lundkvist, matematikkonsulent

 • De Åbne Rådgivninger - bl.a. Angst grupper

  De Åbne Rådgivninger

 • Til Sundhedsplejen og fri- og privatskoler

  Skemaer til brug ved samarbejde med Tværfagligt Center for Børn og Unge

 • FA-kursus

  Hvad er et FA-kursus?
  FA betyder ”fælles ansvar” og er et tilbud til elever på Vejle kommunes skoler og deres forældre.

  Hvis et barn ønskes optaget på FA-kursus kontaktes den lokale psykologiske rådgiver fra Tværfagligt Center for Børn og Unge.
  Herefter udfyldes henvisningsskema, som sendes pr. mail til

  Irene Arrestrup, psykologisk rådgiver ved Tværfagligt Center for Børn og Unge

  Når skemaet er modtaget kontaktes forældrene med henblik på et formøde.
  Forældrene har ikke sagt endelig ja, før formødet er blevet afholdt.

  Målet med kurset er at bedre barnets trivsel og læring i skolen
  Familierne bliver tilbudt et kursus på 12 uger.
  Der kan være op til 10 familier ad gangen.
  Børnene kan kun komme på kurset sammen med den ene eller begge deres forældre.

  Der er kursusdage tirsdag og torsdag fra kl. 8.15—10.45.

  Efter endt kursus og de andre dage fortsætter børnene i deres egen klasser.

  Alle børn, der skønnes at have gavn af et kursus kan i princippet optages. Disse børn kan karakteriseres ved:

  • At have svært ved at koncentrere sig
  • At være urolige
  • At have svært ved at begå sig med jævnaldrende og voksne
  • ”Stille børn”

  Henvisning til FA-kursus