Vi­si­ta­ti­on­ til­ spe­ci­al­til­bud­

Et visitationsudvalg vurderer, hvilke børn og unge skal tilbydes en plads i et specialtilbud. Visitationsudvalget arbejder ud fra, at børn og unge grundlæggende gør det bedste, de kan, og de deltager i fællesskaber, hvis de kan. Visitationsudvalget forholder sig til den pædagogiske kontekst, som barnet befinder sig i. Beslutninger for den enkelte findes som udgangspunkt i fællesskabet og i den pædagogiske kontekst. Visitationsudvalget har fokus på potentialer og ressourcer og er mindre optagede af diagnoser og problemer iboende den enkelte.

 • Visitation til dagstilbudsområdet

 • Indstilling til faglig vurdering

  Hvis der er behov for specifik viden om barnet, udover daginstitutionens egen viden, har Tværfagligt Center for Børn og Unge mulighed for at udarbejde en faglig vurdering/PPV.

  Indstilling til en faglig vurdering/PPV

  En PPV er en pædagogisk-psykologisk vurdering

  Hvis der er behov for specifik viden om barnet - udover daginstitutionens egen viden for at udarbejde en faglig vurdering/PPV.

  Den faglige vurdering kan udarbejdes af én eller flere af faggrupperne i Tværfagligt Center for Børn og Unge, afhængig af behovet.

  Det er en forudsætning for en PPV, at sagen forinden har været drøftet på en konsultation.

  For kommunale daginstitutioner findes Indstillingsskema til en PPV i SBSYS som kladdeskabelon under BU Daginstitutioner.

  For privatinstitutioner hentes Indstillingsblanketten på hjemmesiden under blanketter

 • Visitation - Solen, minigruppe og dobbelt dagpleje

  Visitationsudvalget vurderer, hvem der skal tilbydes en plads i Solen, minigruppe eller dobbeltdagplejeplads. Dette sker f.eks. på grundlag af henvisningsskemaet, eventuelle lægepapirer samt individuelle og faglige vurderinger. De faglige vurderinger udarbejdes af medarbejdere i Tværfagligt Center for Børn og Unge. Visitation til Solen, minigruppe og dobbeltdagpleje foregår 3 gange årligt; april, juni og november.

  Visitationen i juni 2021

  Dato

  Sidste frist

  Onsdag den 19. maj - kl. 12.00

  Formøde

  Fredag den 21. maj 

  Visitationsmøde

  Torsdag den 10. juni

   

  Visitationen i november 2021

  Dato

  Sidste frist

  Tirsdag den 26. oktober

  Formøde

  Torsdag den 4. november

  Visitationsmøde

  Torsdag den 11. november

   

  Visitationen i marts 2022

  Dato

  Sidste frist

  Fredag den 11. marts 

  Formøde

  Torsdag den 17. marts 

  Visitationsmøde

  Torsdag den 31. marts

   

  Visitationen i juni 2022

  Dato

  Sidste frist

  Mandag den 9. maj

  Formøde

  Onsdag den 11. maj

  Visitationsmøde

  Torsdag den 2. juni


  Kommunale institutioner udfylder SBSYS kladdeskabelonen: Henvisning til specialtilbud 0-6 år, som findes under BU Daginstitutioner og BU Dagplejen

  Som privat eller selvejende institution henter du blanketten her

 • Visitation - støtte
  Alle daginstitutioner i Vejle kommune har et politisk besluttet fokus på strategien ”Stærkere fællesskaber” på dagtilbudsområdet. Dette indebærer, at midler, der tidligere blev tildelt i form af støtte til enkeltbørn eller i form af pædagogisk vejleder / støttepædagog, nu er udlagt til egen forvaltning i samtlige daginstitutioner. Vi tror på, at vi kan hjælpe børnene bedre på denne måde og bruge ressourcerne mere fornuftigt.

  Dette betyder, at institutionen nu selv er ansvarlig for at tilrettelægge et pædagogisk miljø, der tilgodeser at børn med særlige behov får den pædagogiske støtte i hverdagen, som de har behov for.

  Når et barn har trivselsproblemer, inddrages daginstitutionens ressourceteam til sparring for barnets pædagoger og med handleplan for målrettet pædagogisk indsats for barnet.

  Alle daginstitutioner samarbejder med Tværfagligt center for Børn og Unge (TCBU) og hver institutionen har tilknyttet en pædagogisk rådgiver. De pædagogiske rådgiveres rolle er at understøtte den enkelte daginstitutions arbejde med at udvikle den pædagogiske praksis og børnenes fællesskaber.

  De pædagogiske rådgivere kan i samarbejde med tværfaglige kollegaer fra TCBU understøtte den pædagogiske praksis og udvikling gennem observation, praksisnær sparring og en systematik tilgang til den pædagogiske praksis omkring udsatte børn.

  Støtte i form af særlig støttetildeling i daginstitutionen 

  Som nævnt ovenfor er der udlagt midler til, at daginstitutionerne kan iværksætte pædagogiske indsatser for børn med særlige behov.

  I særlige tilfælde kan barnets udfordringer og støttebehov være så konkrete og/eller massive, at der ud over institutionens egne støttemidler kan ansøges om støtte i form af midlertidig opnormering til eget personale.

  Der kan søges om støtte, hvis der er tale om børn med:

  • fysisk handicap, der kræver særlige konkrete støtteopgaver i hverdagen
  • diagnosticeret somatisk sygdom, der kræver særlige støtteopgaver i hverdagen

   

  En diagnose udløser i sig selv ikke støtte, men giver vigtig viden om det enkelte barns udfordringer som kan danne grundlag for tilrettelæggelsen af pædagogiske tiltag.    

  Støtten gives som en midlertidig opnormering af daginstitutionens eget personale.

  Forudsætningen for at ansøge om støtten er, at relevante lægefaglige og tværfaglige vurderinger dokumenteres.

  Ansøgninger om støtte behandles på visitationsmøder 3 gange om året.

   

  Visitationen i december 2021

  Dato

  Sidste frist

  Torsdag den 2. december

  Formøde

  Torsdag den 9. december

  Visitationsmøde

  Mandag den 13. december

   

  Visitationen i april 2022

  Dato

  Sidste frist

  Fredag den 25. marts 

  Formøde

  Torsdag den 7. april

  Visitationsmøde

  Torsdag den 21. april

   

  Visitationen i juni 2022

  Dato

  Sidste frist

  Onsdag den 25. maj

  Formøde

  Torsdag den 16. juni

  Visitationsmøde

  Mandag den 20. juni

   

  Formandsbeslutning i særligt presserende sager.

  I særlige tilfælde kan der være behov for at træffe beslutning om tildeling af midlertidig opnormering inden næste visitationsmøde.
  I disse sager udfyldes skemaet til Ansøgning om støtte, efterfølgende sendes en erindring til Charlotte Nielsen (CHANI). Daginstitutinsleder sender efterfølgende en mail med begrundelse for formandsbeslutnign til formanden for visitationsudvalget Karin Vikær Hermansen (KAHER).


  Hvem gør hvad i forbindelse med at der søges støtte

  Kommunale institutioner udfylder SBSYS kladdeskabelonerne: Ansøgning om støtte og forlængelse af støtte, som findes under BU Daginstitutioner og BU Dagplejen.

  Privat institutioner skal benytte blanketterne på denne side under støtte

 • Til private institutioner

  Blanketter til brug ved samarbejde med Tværfagligt Center for Børn og Unge

 • Visitation til skoleområdet

 • Indstilling til faglig vurdering / PPV

  Hvis der er behov for specifik viden om eleven – udover skolens egen viden – har Tværfagligt Center for Børn og Unge mulighed for at udarbejde en faglig vurdering/ Pædagogisk psykologisk vurdering forkortet PPV.

  Den faglige vurdering kan udarbejdes af én eller flere af faggrupperne i Tværfagligt Center, afhængig af behovet.

  Det er skolens leder som laver indstillingen til Tværfagligt Center for Børn og Unge. Indstillingen aftales på prioriteringsmødet, men kan også aftales på konsultation. Dog er det væsentligt, at det for samarbejdspartnere, forældre og øvrige er tydeligt, at prioriteringen af forløb / indsatser / udredning sker på koordinerings- og prioriteringsmødet.

  Ved ventetid til forløb / indsatser / udredning er det skolens ansvar, at fastholde eventuelle igangværende støttende indsatser, indtil der er truffet afgørelse om andet.

  Skolens leder er ansvarlig for kommunikation til samarbejdspartnere, forældre og øvrige om prioriteringen af forløb.   

  For kommunale skoler findes Indstillingsskema til en PPV i SBSYS som kladdeskabelon under BU Folkeskoler.

  For private- og friskoler findes Indstillingsskemaet som blanket på hjemmesiden.

 • Visitation - specialtilbud

  Deadlines for visitation til specialundervisning er følgende datoer for skoleåret 2021/22

  Torsdag den 29. april 2021 – Visitation sker i uge 21

  Fredag den 29. oktober 2021 – Visitation sker i uge 46

  Fredag den 28. januar 2022 – Visitation sker i uge 8

  Fredag den 29. april 2022 – Visitation sker i uge 20 (visitation til 10+ afholdes den 24. maj)

 • Til Fri- og privatskoler

  Blanketter til brug ved samarbejde med Tværfagligt Center for Børn og Unge