Vi­si­ta­ti­on­ til­ spe­ci­al­til­bud­

Et visitationsudvalg vurderer, hvilke børn og unge skal tilbydes en plads i et specialtilbud.

Visitationsudvalget arbejder ud fra, at børn og unge grundlæggende gør det bedste, de kan, og de deltager i fællesskaber, hvis de kan. Visitationsudvalget forholder sig til den pædagogiske kontekst, som barnet befinder sig i. Beslutninger for den enkelte findes som udgangspunkt i fællesskabet og i den pædagogiske kontekst.

Visitationsudvalget har fokus på potentialer og ressourcer og er mindre optagede af diagnoser og problemer iboende den enkelte.

Visitation til dagstilbudsområdet

 • Om visitation til specialtilbud og støtte på dagtilbudsområdet

  Visitationsudvalget tager stilling til ansøgninger om specialtilbud og støtte i Dagtilbud.

  Specialtilbud

  • Dobbelt dagpleje - dobbelt plads, altså at ét barn tæller for to)
  • Minigruppe - en gruppe på 6-8 børn (3-6 årige) i tilknytning til almen daginstitution geografisk spredt over hele Vejle Kommune
  • Solen - daginstitution for børn med vidtgående vanskeligheder og behandlingsbehov

   

  Støtte

  • Støttetimer i daginstitutionen til børn med nedsat funktionsevne eller andre særlige vanskeligheder. Støtten gives som timer til daginstitutionen og varetages af daginstitutionens eget personale. 

   

  Rammer for visitation

  Det er dagplejen eller daginstitutionen, der er ansvarlig for indsamlingen af de relevante dokumenter. Herunder ligeledes forældreaccept til indstilling til visitation.

  Medlemmer af visitationsudvalget

  • Formand Karin Vikær Hermansen, Konsulent for ledelse & Specialpædagogik, Dagtilbud
  • Rikke Thesbøl, distriktsleder, TCBU
  • Nanna Juul Rasmussen, Teamleder, Familieafdelingen (deltager kun i visitationen til Solen, minigrupper og dobbeltdagpleje)
  • Anja Brigsted Sørensen, TCBU administration
  • Kim Vandal Laursen, Økonomikonsulent, Dagtilbud

   

  Sådan foregår visitationsmødet

  Visitationsmøderne afholdes i TCBU eller online ved behov, og formanden for visitationsudvalget leder mødet. Derudover kan leder af barnets nuværende daginstitution, ledere af minigrupper, leder af Solen, leder af Dagplejen samt pædagogiske rådgivere i TCBU deltage i visitation til specialtilbud.

  TCBU understøtter formanden administrativt før, under og efter mødet. 

  Formandsbeslutning

  I særligt akutte tilfælde kan der være behov for at træffe formandsbeslutning om støtte eller specialtilbud til børn uden for de planlagte visitationer. Formanden sørger for, at der foreligger relevant dokumentation for visitationen.

  I disse sager udfyldes skemaet til henvisningsskemaet til specialtilbud eller  ansøgningsskemaet om støtte.

  Efterfølgende sendes en erindring til Anja Brigsted Sørensen, (ASOSN).

  Daginstitutionsleder sender herefter en mail med begrundelse for formandsbeslutning til formanden for visitationsudvalget Karin Vikær Hermansen (KAHER).

  Klager over visitationsudvalgets afgørelse

  Hvis forældre er uenige i visitationsudvalgets afgørelse, behandles en eventuel klage af dagtilbudschef Rune Asmund Sørensen. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

  Baggrundsnotat

  Visitationsproceduren er beskrevet i PDF-format.

  Dokumentet er ikke tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Tværfagligt Center for Børn og Unge, tlf.: 76 81 54 00

 • Visitationsproceduren beskrevet i PDF-format

  Visitationsprocedure

  Dokumentet er ikke tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Tværfagligt Center for Børn og Unge, tlf.: 76 81 54 00

 • Henvisning til specialtilbud / Visitationsdatoer

  Det er Daginstitutionslederen / Leder af dagplejen, som henviser til visitationsudvalget.

  I henvisningen indgår

  • Henvisningsskemaet,
  • Handleplaner fra de sidste seks måneder
  • Vurderinger fra TCBU,
  • Forældreudtalelse,
  • Eventuelt barnets perspektiv
  • Eventuelle lægefaglige dokumenter.

  Visitationsudvalget træffer afgørelse om, hvor barnets specialpædagogiske behov bedst mødes.

  Datoer for visitation
  Visitation til specialtilbud foregår 3 gange årligt.

  Visitationen i marts 2024

  Dato

  Sidste frist

  fredag den 1. marts

  Visitationsmøde

  torsdag den 21. marts

   

  Visitationen i maj 2024

  Dato

  Sidste frist

  fredag den 3. maj

  Visitationsmøde

  torsdag den 30. maj

   

  Visitationen i november 2024

  Dato

  Sidste frist

  fredag den 25. oktober

  Visitationsmøde

  torsdag den 21. november

   

  Visitationen i marts 2025

  Dato

  Sidste frist

  torsdag den 6. marts

  Visitationsmøde

  torsdag den 20. marts

   

  Visitationen i maj 2025

  Dato

  Sidste frist

  torsdag den 8. maj

  Visitationsmøde

  torsdag den 22. maj

   

  Henvisningsskema
  Kommunale institutioner udfylder SBSYS kladdeskabelonen: Henvisning til specialtilbud 0-6 år, som findes under BU Daginstitutioner og BU Dagplejen

  Som privat eller selvejende institution henter du blanketten her

  Mødeindkaldelse
  Der udsendes mødeindkaldelse til de personer, der skal deltage på visitationsmødet. Mødeindkaldelsen vil så vidt muligt blive udsendt senest 7 dage før mødet.

  Afgørelse
  Visitationsudvalgets afgørelser journaliseres og formidles til forældre, afgivende daginstitution, modtagende daginstitution og pladsanvisningen.

 • Ansøgning om støtte / Visitationsdatoer

  Det er dagsinstitutionslederen, som ansøger om støtte til visitationsudvalget.

  I ansøgningen indgår

  • Ansøgningsskemaet "Visitation om støtte" eller "Visitation om støtte - forlængelse",
  • Beskrivelser af hvilken støtte barnet aktuelt har behov for,
  • Vurderinger fra TCBU,
  • Forældreudtalelse,
  • Lægefaglige dokumenter.

  Visitationsudvalget træffer afgørelse om, hvordan barnets specialpædagogiske behov bedst mødes.

  En diagnose udløser ikke i sig selv støtte, men giver vigtig viden om det enkelte barns støttebehov og danner grundlag for tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats. 

  Forudsætninger for at ansøge om støtte

  • At relevante lægefaglige og tværfaglige vurderinger dokumenteres.
  • Pædagogisk rådgiver vurderer i samarbejde med daginstitutionen og forældrene barnets støt-tebehov i hverdagen.
  • Den pædagogiske rådgiver vurderer behovet for inddragelse af samarbejdspartnere og tværfaglige kollegaer med særlig viden om nedsat funktionsevne, handicap og sygdom.
  • Den pædagogiske rådgiver er fortsat tovholder i forhold til samarbejdet med daginstitutionen i de aktuelle sager.

  Datoer for visitation
  Ansøgninger om støtte behandles på visitationsmøder 3 gange om året.

   

  Visitationen i april 2024

  Dato

  Sidste frist

  fredag den 5. april

  Visitationsmøde

  tirsdag den 16. april

   

  Visitationen i juni 2024

  Dato

  Sidste frist

  tirsdag den 28. maj

  Visitationsmøde

  tirsdag den 11. juni

   

  Visitationen i december 2024

  Dato

  Sidste frist

  tirsdag den 26. november

  Visitationsmøde

  tirsdag den 3. december 

   

  Visitationen i april 2025

  Dato

  Sidste frist

  tirsdag den 25. marts

  Visitationsmøde

  tirsdag den 1. april

   

  Visitationen i juni 2025

  Dato

  Sidste frist

  tirsdag den 27. maj

  Visitationsmøde

  tirsdag den 3. juni

   

  Ansøgningsskema
  Kommunale institutioner udfylder SBSYS kladdeskabelonerne: "Visitation til støtte" og "Visitation til støtte - forlængelse", som findes under BU Daginstitutioner og BU Dagplejen.

  Privat institutioner skal benytte blanketterne på denne side under Visitation - Støtte

  Mødeindkaldelse
  Der udsendes mødeindkaldelse til de personer, der skal deltage på visitationsmødet. Mødeindkaldelsen vil så vidt muligt blive udsendt senest 7 dage før mødet.

  Afgørelse
  Visitationsudvalgets afgørelser journaliseres og formidles til forældre, afgivende daginstitution, modtagende daginstitution

 • Til private institutioner

 • Indstilling til faglig vurdering

  Hvis der er behov for specifik viden om barnet, udover daginstitutionens egen viden, har Tværfagligt Center for Børn og Unge mulighed for at udarbejde en faglig vurdering/PPV.

  Indstilling til en faglig vurdering/PPV

  En PPV er en pædagogisk-psykologisk vurdering

  Hvis der er behov for specifik viden om barnet - udover daginstitutionens egen viden for at udarbejde en faglig vurdering/PPV.

  Den faglige vurdering kan udarbejdes af én eller flere af faggrupperne i Tværfagligt Center for Børn og Unge, afhængig af behovet.

  Det er en forudsætning for en PPV, at sagen forinden har været drøftet på en konsultation.

  For kommunale daginstitutioner findes Indstillingsskema til en PPV i SBSYS som kladdeskabelon under BU Daginstitutioner.

  For privatinstitutioner hentes Indstillingsblanketten på hjemmesiden under blanketter

Visitation til skoleområdet

 • Visitationsdatoer

  Deadlines for visitation til specialundervisning er følgende datoer for skoleåret 2023/24

  Fredag den 26. januar 2024 – Visitation sker i uge 8 og 9

  Fredag den 12. april 2024 – Visitation sker i uge 17 og 18. Visitation til 10+ sker i uge 20

   

  Deadlines for visitation til specialundervisning er følgende datoer for skoleåret 2024/2025

  Fredag den 4. oktober 2024 - Visitation sker i uge 44 og 45

  Fredag den 24. januar 2025 - Visitation sker i uge 8 og 9

  Fredag den 25. april 2025 - Visitation sker i uge 20 og 21

 • Til Fri- og privatskoler

 • Indstilling til faglig vurdering / PPV

  Hvis der er behov for specifik viden om eleven – udover skolens egen viden – har Tværfagligt Center for Børn og Unge mulighed for at udarbejde en faglig vurdering/ Pædagogisk psykologisk vurdering forkortet PPV.

  Den faglige vurdering kan udarbejdes af én eller flere af faggrupperne i Tværfagligt Center, afhængig af behovet.

  Det er skolens leder som laver indstillingen til Tværfagligt Center for Børn og Unge. Indstillingen aftales på prioriteringsmødet, men kan også aftales på konsultation. Dog er det væsentligt, at det for samarbejdspartnere, forældre og øvrige er tydeligt, at prioriteringen af forløb / indsatser / udredning sker på koordinerings- og prioriteringsmødet.

  Ved ventetid til forløb / indsatser / udredning er det skolens ansvar, at fastholde eventuelle igangværende støttende indsatser, indtil der er truffet afgørelse om andet.

  Skolens leder er ansvarlig for kommunikation til samarbejdspartnere, forældre og øvrige om prioriteringen af forløb.   

  For kommunale skoler findes Indstillingsskema til en PPV i SBSYS som kladdeskabelon under BU Folkeskoler.

  For private- og friskoler findes Indstillingsskemaet som blanket på hjemmesiden.

Tidslinje - visitation